14th Papanastasio International Tournament - Round 1

8/12/19961 SIMEONIDIS AGNOS 0-1
2 GRIVAS PAVLOVIC 0-1
3 McDONALD KIRIAKOV 1-0
4 FRENTZAS DELTCHEV 0,5-0,5
5 NIKOLAIDIS KOTRONIAS 0,5-0,5

Last Update: 8/12/1996

Name: Argiris Kotsis

Email: loxias@compulink.gr