Anand(GM) (2757) - Shirov(GM) (2715)
SuperGM Linares ESP (8), 03.03.2002

[Fritz 7 (25s)] -
B32: Sicilian: Loewenthal and Kalashnikov Variations

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 e5 5.Nb5 d6 6.N1c3 a6 7.Na3 b5 8.Nd5 Nf6 9.c4 b4 10.Nxf6+ Qxf6 11.Nc2 Qg6 12.Qd5 Bb7 13.Nxb4 Rc8 14.Be3 Be7 15.h4 00

[15...Qg4!? must be considered 16.Nxc6 Bxc6=]

16.h5 Qg4

Black traps the enemy king in the center

17.f3 Qg3+ 18.Kd1 Bg5 19.Nxc6

[19.Rh3 Qxh3 20.gxh3 Bxe3]

19...Bxe3

[19...Bxc6 is the best option Black has 20.Qd2 Bxe3 21.Qxe3 Bd7=]

20.Ne7+ Kh8 21.Qd3

[21.Qxb7?! Qf2 22.Be2 Rb8=]

21...Bg5 22.Nxc8 Rxc8 23.h6 gxh6

[23...Bxh6!? 24.Kc2 Qf2+ 25.Be2 Qxg2]

24.Kc2

[24.Qxd6? is no good 24...Rd8 25.Qxd8+ Bxd8+]

24...d5 25.exd5 Bxd5?

[25...Qf2+ 26.Kc3 Bf6+-]

26.Qxd5 Rd8

[26...Qf2+ doesn't get the bull off the ice 27.Kc3 Qe3+ 28.Qd3+-]

27.Qc5

[27.Qxf7 Qf2+ 28.Be2 Qxe2+ 29.Kb3 Rb8+ 30.Ka4 Qxb2 31.Qe8+ Rxe8 32.Rhd1 Rb8 33.a3 Qb3+ 34.Ka5 Rb5+ 35.cxb5 Qxb5#]

27...Rd2+ 28.Kb3 Kg7 29.a3 e4 30.Rh3 Qf4

[30...Qb8+ doesn't do any good 31.Qb4 Qe5 32.Qc3 Qxc3+ 33.bxc3+-]

31.fxe4

[31.fxe4 Qxe4 32.Ka2+-] 10