Ukranian Women's Championships
26/3-8/4/2001, Ukraine

Get the games
Web coverage at: http://chess-sector.odessa.ua/ukr01chw.htm

                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
 1. Zatonskih, Anna    wg UKR 2432 * = = = 1 1 = = 1 = = 1 1 1 9.5 2464
 2. Kononenko, Tatiana  wg UKR 2361 = * = = 1 0 1 = 1 = = 1 1 1 9.0 2436
 3. Gaponenko, Inna    wg UKR 2383 = = * = 1 = = 1 = 1 0 1 = 1 8.5 2403
 4. Kalinina, Vladislava wm UKR 2254 = = = * = 1 1 = 1 1 0 0 1 1 8.5 2413
 5. Alexandrova, Olga   wg UKR 2425 0 0 0 = * 1 = = = 1 1 1 1 1 8.0 2377
 6. Litinskaya, Marta I  wg UKR 2374 0 1 = 0 0 * = 1 = = = = 1 = 6.5 2294
 7. Dolzhikova, Olga     UKR 2198 = 0 = 0 = = * 1 0 = 1 1 0 1 6.5 2307
 8. Zozulia, Anna     wg UKR 2358 = = 0 = = 0 0 * 1 1 = 0 1 1 6.5 2295
 9. Lahno, Kateryna    wf UKR 2185 0 0 = 0 = = 1 0 * = 1 1 0 1 6.0 2279
10. Melamed, Tatiana   wg UKR 2292 = = 0 0 0 = = 0 = * 1 1 = 1 6.0 2271
11. Baklanova, Tatiana  wm UKR 2257 = = 1 1 0 = 0 = 0 0 * = 1 0 5.5 2246
12. Rohonyan, Katerina    UKR 2340 0 0 0 1 0 = 0 1 0 0 = * 1 1 5.0 2210
13. Jadvizhena, Nadezhda   UKR 2170 0 0 = 0 0 0 1 0 1 = 0 0 * = 3.5 2135
14. Zdebskaja, Natalia    UKR 2172 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 1 0 = * 2.0 2013