Spring Alushta
8/3-18/3/2001, Alushta - Ukraine

Get some games  
Further details at: http://chess-sector.odessa.ua/alu01mar.htm

                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
 1. Goloshchapov, Alexander UKR 2528 g * = = = = 1 = 1 1 1 1 1 8.5
 2. Radjabov, Teimour    AZE 2483 m = * = = = = 1 1 1 1 1 1 8.5
 3. Riazantsev, Alexander  RUS 2485 m = = * = = = 1 1 1 1 1 1 8.5
 4. Varavin, Viktor     RUS 2445 g = = = * 0 1 = 1 1 1 1 = 7.5
 5. Alexandrova, Olga    UKR 2425 wg = = = 1 * = 0 = = 0 1 1 6.0
 6. Smirnov, Igor      UKR 2331  0 = = 0 = * = = = = = 1 5.0
 7. Rogovski, Vladimir   UKR 2446 m = 0 0 = 1 = * = 0 0 1 1 5.0
 8. Murashko, Vyacheslav  UKR 2386 m 0 0 0 0 = = = * 1 1 1 0 4.5
 9. Onoprienko, Vladimir  RUS 2328 f 0 0 0 0 = = 1 0 * 1 = = 4.0
10. Losev, Dmitry      RUS 2396 m 0 0 0 0 1 = 1 0 0 * 0 1 3.5
11. Piankov, Evgenij    UKR 2370 m 0 0 0 0 0 = 0 0 = 1 * 1 3.0
12. Arbakov, Valentin    RUS 2483 g 0 0 0 = 0 0 0 1 = 0 0 * 2.0