The Mayor's Cup
18/6-26/6/2001, New York - USA

Get the games
Web coverage @:http://www.polgarchess.com

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 1. Novikov, Igor A    g UKR 2596 * = = = 1 0 1 1 = 1 6.0 2593
 2. Krush, Irina     m USA 2380 = * 0 = = 1 1 = 1 1 6.0 2617
 3. Gruenfeld, Yehuda   g ISR 2520 = 1 * 1 = 0 0 1 1 = 5.5 2556
 4. Yudasin, Leonid    g ISR 2568 = = 0 * = 1 1 0 1 1 5.5 2551
 5. Blatny, Pavel     g CZE 2547 0 = = = * 1 = 0 1 1 5.0 2516
 6. Schneider, Dmitry   f USA 2406 1 0 1 0 0 * = 1 = = 4.5 2489
 7. Shahade, Gregory   f USA 2458 0 0 1 0 = = * 1 1 = 4.5 2483
 8. Simutowe, Amon    m ZAM 2470 0 = 0 1 1 0 0 * 0 1 3.5 2402
 9. Perelshteyn, Eugene  m USA 2436 = 0 0 0 0 = 0 1 * = 2.5 2319
10. Nakamura, Hikaru   f USA 2428 0 0 = 0 0 = = 0 = * 2.0 2266