Kyiv Tournament
19/1/-28/1/2001, Kyiv - Ukraine

Get the games
Web coverage: http://chess-sector.odessa.ua/kyiv01tu.htm

                1 2 3 4 5 6
1 Zontakh, Andrey  g UKR 2529 ** == == 1= 1= == 6.0 2571
2 Malakhatko, Vadim g UKR 2513 == ** == == == 11 6.0 2574
3 Kruppa, Yuri    g UKR 2572 == == ** 0= =1 == 5.0 2491
4 Sergeev, Vladimir m UKR 2485 0= == 1= ** == 01 5.0 2508
5 Eschenko, Vadim  m UKR 2443 0= == =0 == ** == 4.0 2444
6 Shishkin, Vadim  m UKR 2485 == 00 == 10 == ** 4.0 2436