Kiev Spring 2000

Kiev Spring Tournament UKR (UKR), 22 iii-1 iv 2000   cat. XI (2507)

            1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
 1 Iordachescu, Viorel g MDA 2560 * = = = 1 = 1 1 1 = = = 7.5 2635
 2 Kruppa, Yuri     g UKR 2561 = * = = = = = 1 1 1 1 = 7.5 2635
 3 Baklan, Vladimir   g UKR 2571 = = * = = = = 1 1 = 1 1 7.5 2634
 4 Korotylev, Alexey  m RUS 2477 = = = * = 1 0 = = 1 1 1 7.0 2612
 5 Vysochin, Spartak  m UKR 2494 0 = = = * = 1 0 = 1 = 1 6.0 2544
 6 Malakhatko, Vadim  g UKR 2568 = = = 0 = * 0 = 1 1 = 1 6.0 2537
 7 Kasparov, Sergey   m BLR 2465 0 = = 1 0 1 * = 0 = = 1 5.5 2511
 8 Vorobiov, Evgeny E  m RUS 2500 0 0 0 = 1 = = * 0 1 1 1 5.5 2508
 9 Svetushkin, Dmitry  m MDA 2486 0 0 0 = = 0 1 1 * 0 = 1 4.5 2444
10 Galinsky, Timofey  m UKR 2424 = 0 = 0 0 0 = 0 1 * = 1 4.0 2412
11 Gritsak, Orest    m UKR 2522 = 0 0 0 = = = 0 = = * 1 4.0 2404
12 Kosikov, Alexey I   UKR 2460 = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1.0 2128
Get the games