27o ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔAΣ 1998

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
              
 1.1 Τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα Ελλάδας 1998 θα γίνουν σε Εθνικές (Α' Εθνι-
κή, Β' Εθνική, Γ' Εθνική) και Τοπικές (Α' και Β' Τοπική) Κατηγορίες.
 1.2 Τα  Διασυλλογικά  Πρωταθλήματα  1999  θα  διενεργηθούν  σύμφωνα
με  τα  αποτελέσματα  των  φετινών  πρωταθλημάτων,  τις  διατάξεις
που  περιέχονται  στην  παρούσα  Προκήρυξη,  αλλά  και  των  τελικών
αποφάσεων  που  θα  παρθούν στην Γενική Συνέλευση της ΕΣΟ  του  1998.
 1.3 Σε περιφέρειες όπου θα προκηρυχθούν αγώνες Τοπικών Κατηγοριών, οι αγώνες
θα ρυθμιστούν από την Προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής, η οποία θα πρέπει
να συμβαδίζει με την παρούσα προκήρυξη και θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΣΟ.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
      
 2.1 Η κατανομή των ομάδων κατά Κατηγορία και Ομιλο καθορίζεται στο συνημμένο
Παράρτημα 1. Στο ίδιο Παράρτημα καθορίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων.
 2.2 Μεταβολή  του  προγράμματος και ειδικότερα αναβολή αγώνων  μπορεί
να  γίνει γιά πολύ σημαντικό λόγο. Τη σχετική απόφαση παίρνει το  ΔΣ
της ΕΣΟ ή εξουσιοδοτημένο όργανο (Εφορεία Αγώνων, Διευθυντής Αγώνων κλπ.).
 2.3 Ωρα έναρξης των αγώνων ορίζονται η 11.00'π.μ.(Κυριακές) και η 17.00'μ.μ.

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
              
 3.1 Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία, τους Κανόνες
του Σκακιού της FIDE, την Προκήρυξη των Αγώνων και τα Παραρτήματά της.
 3.2 Ερμηνείες  των Κανονισμών της ΕΣΟ, των Κανόνων Σκακιού της FIDE
και  της  Προκήρυξης  των  Αγώνων  εκδίδει  το  ΔΣ  της  ΕΣΟ.
Τέτοιες   ερμηνείες,   διευκρινίσεις  κλπ.   θεωρούνται   Παραρτήματα
της  παρούσας  Προκήρυξης,  είναι  άμεσα  εκτελεστές  και  τελεσίδικες.
 3.3 Το  ΔΣ  της  ΕΣΟ  μπορεί  να  ορίζει  και  να  εξουσιοδοτεί
εκτελεστικά  όργανα  γιά  τη  λήψη  αποφάσεων,  όπως  αναφέρονται
στα άρθρα 2.2, 3.2, 5.1, 8.4, 12.4 και 12.5 της παρούσας Προκήρυξης.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
              
 4.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις ομάδες της Α' Εθνικής Κατηγορίας πρέπει
να κατατεθούν στα γραφεία της ΕΣΟ μέχρι και τις 07.04.1998. Για τις ομάδες της
Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας, οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν
στην ΕΣΟ μέχρι και τις 09.03.1998. Επιτρέπεται δήλωση συμμετοχής μέσω fax.
 4.2 Σε περίπτωση που μία ομάδα δεν υποβάλει δήλωση συμμετοχής ακολουθείται
διαδικασία σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση
συμμετοχής μιάς ομάδας ισχύει και γιά τη συμμετοχή της σε ανώτερη κατηγορία.
 4.3 Η  ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ  ΜΕ  ΠΛΗΡΗ  ΚΑΙ  ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ  ΤΩΝ  ΟΡΩΝ  ΤΗΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  και  πρέπει  να  συνοδεύεται
από  υπογραφές  των  αρμοδίων  και  τη  σφραγίδα  του  Σωματείου.

5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
                
 5.1 Κάθε  αγώνας διαιτητεύεται από διαιτητή της δύναμης της ΕΣΟ που
ορίζεται  από την αρμόδια επιτροπή ή από άλλο εξουσιοδοτημένο  όργανο.
 5.2 Αν δεν παρουσιαστεί διαιτητής, την ευθύνη ορισμού διαιτητή (σύμφωνα με
το άρθρο 7.8 β του Κανονισμού Διαιτησίας) έχει το "εντός έδρας" Σωματείο.
 5.3 Στα καθήκοντα του διαιτητή πέρα από τα όσα γενικά αναφέρονται στους
Κανονισμούς Διαιτησίας και Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, συμπεριλαμβάνεται κάθε
τι που ο διαιτητής κρίνει σκόπιμο γιά την καλύτερη τέλεση των αγώνων στο πνεύμα
των κανόνων του Σκακιού, των Κανονισμών της ΕΣΟ και της Προκήρυξης των Αγώνων.
 5.4 Ειδικότερα, ο διαιτητής παραλαμβάνει από τους αρχηγούς τη σύνθεση
των  ομάδων  τους,  συμπληρώνει το φύλλο αγώνα  ευκρινώς  με  κεφαλαία
γράμματα  (αναφέροντας  επώνυμο,  όνομα,  αριθμό  μητρώου  και  βαθμό
αξιολόγησης  των  αντιπάλων)  και  σημειώνει  στο  φύλλο  αγώνα  κάθε
πειθαρχική  παράβαση, προκειμένου να επιληφθεί το Πειθαρχικό  Συμβούλιο.
Ενημερώνει  επίσης  τηλεφωνικά  ή με fax την ΕΣΟ  γιά  το  αποτέλεσμα
του αγώνα και στέλνει το φύλλο αγώνα στην ΕΣΟ μέσα σε 48 ώρες από τη
λήξη του παιχνιδιού. Οποιαδήποτε παράλειψη θεωρείται ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

6. ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
               
 6.1 Αρχηγός ομάδας ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Σωματείου του,
με έγγραφο που καταθέτει στον διαιτητή. Μπορεί και να είναι ένας από τους
παίκτες που αγωνίζονται. Είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα.
Παραδίδει τη σύνθεσή της στον διαιτητή. Εχει το δικαίωμα να υποδεικνύει
σε παίκτη της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχθεί πρόταση ισοπαλίας
ή να εγκαταλείψει την παρτίδα του χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της
παρτίδας. Υπογράφει υποχρεωτικά το φύλλο αγώνα (παράλειψη εμπίπτει στο άρθρο
2.5 του Πειθαρχικού Κανονισμού). Σημειώνει στο φύλλο αγώνα παρατηρήσεις
πάνω στις οποίες μπορεί να στηριχτεί στη συνέχεια ένσταση που τυχόν θα
υποβάλλει το Σωματείο του και γενικά δρα προς το συμφέρον της ομάδας του, πάντα
μέσα στα πλαίσια του άρθρου 3.1 της Προκήρυξης και του Φίλαθλου Πνεύματος.

7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ"
             
 7.1 Το Σωματείο "εντός έδρας" είναι υποχρεωμένο γιά την προετοιμασία
του  αγωνιστικού χώρου που πρέπει να είναι 15 τουλάχιστον λεπτά  πριν
από την έναρξη του αγώνα έτοιμος. Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι
εύκολα προσιτός στους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας και να διαχωρίζεται
ευκρινώς  από τον χώρο των θεατών. Στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται η
κυκλοφορία μόνο των παικτών, των διαιτητών και των αρχηγών των ομάδων.
Το Σωματείο "εντός έδρας" πρέπει επίσης να έχει στη διάθεση του διαιτητή
και  των αρχηγών των ομάδων αντίτυπο της παρούσας Προκήρυξης και  των
Παραρτημάτων της, των Κανονισμών της ΕΣΟ και των Κανόνων Σκακιού της FIDE.
 7.2 Πέρα  από  βαθμολογικές  επιπτώσεις  (όπως  περιγράφονται  στη
συνέχεια  της  Προκήρυξης),  παράβαση  των  παραπάνω  εμπίπτει  στις
διατάξεις  στο  άρθρο  2.17.δ  του  Πειθαρχικού  Κανονισμού  της  ΕΣΟ.

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
                
 8.1 Ενάντια   σε   απόφαση   του   διαιτητή   ασκείται   ένσταση
σύμφωνα  με  τα  άρθρα  6.1.29 μέχρι  6.1.32  του  Κανονισμού  Αγώνων.
 8.2 Σε αγώνες που διεξάγονται κάθε Κυριακή, ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέσα
σε 48 ώρες. Σε αγώνες που διεξάγονται με συγκεντρωμένους ομίλους, ένσταση μπο-
ρεί να υποβληθεί μέχρι και 2 ώρες από τη λήξη του γύρου και εκδικάζεται άμεσα.
 8.3 Το παράβολο ένστασης ορίζεται στο ύψος των 30.000 Δρχ. και μπορεί να
κατατίθεται είτε απευθείας στον λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, Υποκατάστημα Σταδίου 38, είτε με οποιονδήποτε άλλο
νόμιμο τρόπο (όπως ταχυδρομική επιταγή, κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ κλπ.).
 8.4 Καθήκοντα "Διευθυντή Αγώνων" με την έννοια του άρθρου 6.1.29-6.1.30 του
Κανονισμού Αγώνων ασκεί το ΔΣ της ΕΣΟ(ή εξουσιοδοτημένο φυσικό/νομικό πρόσωπο).

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
                
 9.1 Η αποζημίωση ΑΠΛΗΣ μετακίνησης (με επιστροφή) των ομάδων υπολογίζεται
με  τις  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στα  παρακάτω  υποάρθρα.
 α) 11μελείς ομάδες στην Α',Β'και Γ'Εθνική, 8μελείς στα Τοπικά Πρωταθλήματα.
 β) 13μελείς  ομάδες  στην  Α',  Β'  και  Γ'  Εθνική,  9μελείς  στα
Τοπικά  Πρωταθλήματα,  όταν  χρησιμοποιείται  το  "συνεχές  σύστημα".
 γ) Για  οδικές  μεταβάσεις  η  επιχορήγηση  υπολογίζεται  προς  15
Δρχ.  ανά  χλμ.  σύμφωνα  με  τους  επίσημους  πίνακες  αποστάσεων
(στοιχεία   ΕΟΤ)  γιά  την  συνολική  απόσταση  (με   επιστροφή).
 δ) Διανυκτέρευση  χορηγείται  μόνο  για  διαδρομή  (με  επιστροφή)
πάνω   από  400  χλμ.  και  είναι  ύψους  2.500  κατ'  άτομο.
 ε) Το  ποσό  που  χορηγείται γιά απλή αποζημίωση είναι  1.000  Δρχ.
κατ'   άτομο.  Αποζημίωση  διατροφής  χορηγείται  ανάλογα  με  τη
συνολική  διαδρομή  (με  επιστροφή)  σύμφωνα με  τον  παρακάτω  πίνακα:

Από  0 μέχρι 100 χλμ. δεν   χορηγείται.
Από 101 μέχρι 400 χλμ. απλή   αποζημίωση.
Από 401 μέχρι 600 χλμ. διπλή  αποζημίωση.
Από 601 μέχρι 900 χλμ. τριπλή  αποζημίωση.
Από 901 χλμ. και πάνω τετραπλή αποζημίωση.

 στ) Γιά θαλάσσιες αποστάσεις ισχύουν τα παραπάνω, με την αντιστοίχιση ένα
μίλι = 4 χλμ. Ειδικά η απόσταση Ρίο - Αντίρριο υπολογίζεται ίση με 50 χλμ.
 ζ) Γιά μεγάλες αποστάσεις μπορεί με απόφαση της ΕΣΟ να υπολογίζεται
αεροπορική  μετάβαση σύμφωνα με το επίσημο τιμολόγιο της  "Ολυμπιακής".
 η) Δεν χορηγείται αποζημίωση γιά αστικές διαδρομές, διαδρομές μέχρι 100 χλμ.
ή  διαδρομές  από το αεροδρόμιο προς το πρακτορείο  της  "Ολυμπιακής".
 9.2 Σε  περίπτωση  όπου  η  μετακίνηση  γίνεται  γιά  την  τέλεση
περισσότερων  από  ένα  αγώνων, η αποζημίωση ορίζεται  κατά  περίπτωση,
βασισμένη  στα  στοιχεία του άρθρου 9.1 και του  προγράμματος  αγώνων.
 9.3 Ρητά ορίζεται ότι ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΟΓΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ η μη έγκαιρη
είσπραξη  επιχορήγησης  από  την  ΕΣΟ  γιά  αποζημίωση  μετακίνησης.
 9.4 Αν  μετακινούμενη  ομάδα δεν παρατάξει πλήρη  σύνθεση  αφαιρείται
από  την  επιχορήγηση  μετακίνησής  της  ποσό  ανάλογο  με  τον
αριθμό  των  παικτών  που  δεν  αγωνίστηκαν.  Αν  η  επιχορήγηση  έχει
ήδη  καταβληθεί  το  ποσό αυτό παρακρατείται από  επόμενη  επιχορήγηση.
                   
10. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
         
 10.1 Α', Β', Γ', ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - Δικαίωμα συμμετοχής στις συνθέσεις:
 α) 1η-5η  σκακιέρα,  σκακιστές  -  τριες,  ανεξάρτητα  από  ηλικία.
 β) 6η-7η σκακιέρα, σκακιστές - τριες, γεννημένοι από 01.01.1978 και μετά.
 γ) 8η σκακιέρα, σκακιστές - τριες, γεννημένοι από 01.01.1982 και μετά.
 δ) 9η    σκακιέρα,   σκακίστριες   ανεξάρτητα   από   ηλικία.
 ε) 10η  σκακιέρα,  σκακίστριες  γεννημένες από 01.01.1978  και  μετά.

 10.2 ΤΟΠΙΚΕΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  -  Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  συνθέσεις:
 α) 1η-5η  σκακιέρα,  σκακιστές  -  τριες,  ανεξάρτητα  από  ηλικία.
 β) 6η-7η σκακιέρα, σκακιστές - τριες, γεννημένοι από 01.01.1978 και μετά.
 γ) 8η    σκακιέρα,   σκακίστριες   ανεξάρτητα   από   ηλικία.

 10.3 Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  μόνο  σκακιστές  με  έγκυρο  Δελτίο
Αθλητικής  Ταυτότητας  και  Υγείας  Αθλητού  της  ΕΣΟ.  Για  τα
Διασυλλογικά   Πρωταθλήματα   Εθνικών  Κατηγοριών  1998,   όλα   τα
σωματεία  θα  υποβάλουν  στην  ΕΣΟ  μία  απλή  δήλωση  συμμετοχής.

11. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΣΚΑΚΙΕΡΕΣ
         
 11.1 Η σειρά κατάταξης των αθλητών στους αγώνες, ακολουθεί τα εξής κριτήρια:
 α) ΕΛΟ  (πίνακες  ΕΛΟ  της  ΕΣΟ  1998,  κατά  φθίνουσα  σειρά).
 β) Τίτλος  (ισχύει  για  τίτλους  GM,  IM, FM,  ΕΜ,  ΟΜ  και  ΥΜ).
 γ) Αριθμός   Παρτίδων   (πίνακες   ΕΛΟ   της   ΕΣΟ   1998).
 δ) Αριθμός Μητρώου (προηγείται ο αρχαιότερος Αριθμός Μητρώου της ΕΣΟ).

 11.2 Τα σωματεία της ΕΣΟ που ανήκουν στην Α' ΕΘνική Κατηγορία, μπορούν
να χρησιμοποιήσουν έναν μόνο αλλοδαπό αθλητή που πρέπει να τον δηλώσουν
μέχρι και τις 07.04.1998. Ο αθλητής αυτός και ΜΟΝΟ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε όλα τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα του 1998. Οι σκακιστές που ανήκουν
σε  Ομοσπονδία  άλλης  χώρας, είτε αγωνίζονται ως αλλοδαποί,  είτε  ως
ομογενείς,  κατατάσσονται στη σειρά σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο  βαθμό
αξιολόγησης τους στους διεθνείς πίνακες ΕΛΟ της FIDE. Αυτό ισχύει ακόμα και
στην περίπτωση που στο παρελθόν είχαν αξιολογηθεί στους Εθνικούς πίνακες ΕΛΟ.
 11.3 Κάθε  αλλαγή σε αυτή τη σειρά συνιστά αντικανονική σύνθεση και
επιφέρει κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 12.5 της παρούσης προκήρυξης.
 11.4 Δεν  έχει  δικαίωμα  ένας σύλλογος  να  χρησιμοποιήσει  συνολικά
πάνω   από   25   ονόματα   στην   κατηγορία   ανδρών,   15
στην  κατηγορία  εφήβων  και  από  5  στις  υπόλοιπες  κατηγορίες.
 11.5 Η   απόκτηση   ανωτέρων  τίτλων  κατά  τη  διάρκεια   του
πρωταθλήματος   δεν   επηρεάζει  τη  σειρά  στους  πίνακες   ΕΛΟ.
 11.6 Γιά την Α' Β' και Γ' Εθνική Κατηγορία, όπου οι αγώνες γίνουν με
συνεχές σύστημα, το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει το πολύ 18 αθλητές.

12. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
        
 12.1 Ο αρχηγός κάθε ομάδας πρέπει να βρίσκεται πριν από την έναρξη
του αγώνα στην αίθουσα διεξαγωγής των αγώνων γιά να δώσει στον διαιτητή
τη  σύνθεση  της  ομάδας  του.  Ολες  οι  σκακιέρες  πρέπει  να
καλύπτονται  ονομαστικά  (δεν  μπορεί  να  μείνει  ανώνυμη  σκακιέρα).
Το  Σωματείο  είναι  υπεύθυνο  γιά  την  ορθότητα  της  σύνθεσης.
 12.2 Ο αρχηγός κάθε ομάδας πρέπει να έχει στη διάθεση του διαιτητή κάθε
στιγμή τους πίνακες ΕΛΟ που αφορούν τη σειρά κατάταξης των σκακιστών του.
 12.3 Σε  περίπτωση που το Σωματείο δεν έχει παραδώσει στον διαιτητή
τη  σύνθεσή  του  μέχρι  την  καθορισμένη  ώρα  έναρξης  των  αγώνων,
τότε  τίθενται  σε  λειτουργία  τα χρονόμετρα των  αθλητών  του  χωρίς
αυτοί  να έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν, μέχρι να παραδοθεί η σύνθεση.
 12.4 Πριν από την καθορισμένη ώρα για την έναρξη του παιχνιδιού και υπό την
προϋπόθεση ότι έχει παραλάβει τις συνθέσεις των ομάδων τουλάχιστον 5 λεπτά
νωρίτερα απ' αυτήν, ο διαιτητής ελέγχει υποχρεωτικά τις συνθέσεις των ομάδων.
Αν διαπιστωθεί αντικανονική σύνθεση (λανθασμένη τοποθέτηση στις σκακιέρες),
τότε καλεί το σωματείο να την διορθώσει. Αν οι συνθέσεις παραδοθούν στον
διαιτητή  μετά  την  καθορισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού,  τότε  τα
σωματεία αναλαμβάνουν την ευθύνη της ορθότητάς της. Αν για οποιονδήποτε
λόγο η συνάντηση δύο ομάδων αρχίσει με αντικανονική σύνθεση, τότε ο διευθυντής
αγώνων  αυτόματα επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 12.5 ποινές.
 12.5 Μηδενίζονται αυτόματα -κατά κατηγορία- οι σκακιέρες όπου παίκτης
έπαιξε  κάτω  από παίκτη με χαμηλότερο ΕΛΟ ή γενικά δεν  ακολουθήθηκε
η  ιεράρχηση  των  κριτηρίων  στις  συνθέσεις  των  ομάδων  που
αναφέρθηκε  παραπάνω.  Μηδενίζονται  επίσης  -κατά  κατηγορία-  όλες  οι
σκακιέρες  κάτω  από  σκακιέρα  που έμεινε "ανώνυμη"  ή  από  σκακιέρα
όπου αγωνίστηκε παίκτης χωρίς δικαίωμα συμμετοχής γιά οποιονδήποτε λόγο.
 12.6 Για  να  αγωνιστούν  οι  σκακιστές  ενός  Σωματείου  πρέπει  να
είναι  τουλάχιστον  οι μισοί + ένας παρόντες. Στην αντίθετη  περίπτωση
λειτουργούν  τα  χρονόμετρά  τους  χωρίς  να  έχουν  δικαίωμα  να
παίξουν  κίνηση  μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος  αριθμός  παρόντων.
 12.7 Μηδενίζονται μετά πάροδο μίας ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης
του παιχνιδιού όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει. Αν δεν έχουν προσέλθει
οι μισοί + ένας τουλάχιστον παίκτες από μία ομάδα, τότε μηδενίζεται ολόκληρη η
ομάδα  και  εφαρμόζονται  οι διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων  και  του
άρθρου 14.2 της προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή κενές θεωρούνται οι σκακιέρες
των παικτών που δεν διαπιστώνεται η παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο.

13. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
            
 13.1 Σε όλες τις Εθνικές Κατηγορίες και στα Τοπικά Πρωταθλήματα οι αγώνες
γίνονται με χρόνο σκέψης 2 ώρες γιά όλη την παρτίδα, για κάθε παίκτη.
Ισχύουν  οι  κανονισμοί της FIDE Quickplay Finish. Οι αγώνες  της  Α'
Εθνικής  Κατηγορίας,  μπορεί  να διεξαχθούν με  το  χρονόμετρο  Fischer
και αντίστοιχο χρόνο σκέψης (100 λεπτά για 40 κινήσεις + 30'' ανά κίνηση).
 13.2 Παίκτης  που  θα ξεπεράσει το όριο χρόνου σκέψης,  μηδενίζεται.
 13.3 Σε  ομίλους  που  γίνονται  με  ειδικές  συνθήκες  μπορεί  να
μεταβληθεί  το  όριο  σκέψης.  Στην  περίπτωση  αυτή  προβλέπεται
και  ο  διεθνής  κανονισμός  που  τυχόν  πρέπει  να  εφαρμοστεί.

14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ - ΠΟΙΝΕΣ
             
 14.1 Νικήτρια ομάδα κάθε αγώνα είναι η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους
περισσότερους βαθμούς. Η τελική κατάταξη καθορίζεται με τα εξής κριτήρια:

 α) Βαθμοί (νίκη ομάδας 3 βαθμοί, ισοπαλία 2, ήττα 1, ήττα χωρίς αγώνα 0).
 β) Τα  αποτελέσματα  του  τουρνουά  μεταξύ  των  ισοβάθμων  ομάδων.
 γ) Μπαράζ 30λεπτων παρτίδων (με αντίστροφα χρώματα). Το κριτήριο αυτό
   ισχύει μόνο γιά την ανάδειξη του πρωταθλητή και των υποβιβαζόμενων
   ομάδων. Σε πολλαπλή ισοβαθμία, μειώνεται ο χρόνος σκέψης του μπαράζ σε
   15 λεπτά. Το κριτήριο αυτό ισχύει ΜΟΝΟ γιά την Α' Εθνική Κατηγορία.

 δ) Πόντοι  (καθορίζονται  σύμφωνα με το άρθρο 14.5 της  προκήρυξης).
 ε) Αθροισμα πόντων πρώτα στην 1η, μετά στην 2η, μετά στην 3η κ.ο.κ..

στ) Κλήρωση (πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήξη, από τον Διευθυντή Αγώνων).
 14.2 Στις Εθνικές Κατηγορίες, νίκη χωρίς αγώνα χρεώνεται με 28 πόντους
και  τρείς  βαθμούς  γιά την νικήτρια. Στις Τοπικές  Κατηγορίες,  νίκη
χωρίς αγώνα χρεώνεται με 22 πόντους και τρείς βαθμούς για την νικήτρια.
 14.3 Ομάδα που αποχώρησε από τους αγώνες (είτε δήλωσε συμμετοχή και
δεν  έλαβε  μέρος)  υποβιβάζεται  στην  αμέσως  κατώτερη  κατηγορία.
 14.4 Το ΔΣ εξετάζει κάθε μηδενισμό εξαιτίας της μη προσέλευσης ομάδας και
αν  είναι  αδικαιολόγητη  εφαρμόζονται  οι διατάξεις  του  άρθρου  14.3
διαφορετικά  του  άρθρου  14.2 της Προκήρυξης.  Ομάδα  που  μηδενίστηκε
σε  όλες  τις  σκακιέρες  σε μία συνάντηση,  θεωρείται  ότι  αποχώρησε
από τους αγώνες και εφαρμόζονται οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου 14.3.

 14.5 Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 3 πόντους, η ισοπαλία με
2 πόντους, η ήττα με 1 πόντο και η ήττα χωρίς αγώνα με 0 πόντους.
Το  τελικό  αποτέλεσμα  της  συνάντησης  καθορίζεται  από  το  σύνολο
των  πόντων  που  κατακτούν  οι  σκακιστές  -  τριες  των  σωματείων.

15. ΑΝΟΔΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
             
 15.1 Από  την  Α'  Εθνική  καθώς και από κάθε όμιλο  της  Β'  και
Γ'  Εθνικής,  υποβιβάζονται  οι  δύο  τελευταίες  ομάδες  και  την
θέση τους καταλαμβάνουν νικήτριες ομάδες της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.
 15.2 Από την Β' Εθνική ανέρχεται στην Α' Εθνική η νικήτρια του κάθε ομίλου.
 15.3 Από την Γ' Εθνική ανέρχονται στην Β' Εθνική οι δύο πρώτες κάθε ομίλου,
καθώς  και  οι  δύο  καλύτερες τρίτες  ομάδες,  των  τεσσάρων  ομίλων.
 15.4 Από τα Τοπικά Πρωταθλήματα ανέρχονται στην Γ' Εθνική συνολικά 10 ομάδες.
Ο  αριθμός  των  ανερχόμενων ομάδων από τα τοπικά, κατά  περιοχή,  θα
ανακοινωθεί μετά από την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, όπου θα ληφθούν
υπ'όψη ο αριθμός των αγωνιζομένων, αλλά και η δυναμικότητα των ομάδων.

16. ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΙΩΝ
          
 16.1 Ο Ομιλος Νησιών θα γίνει στο χρονικό διάστημα 23.04.98 έως 25.04.98 στην
Αθήνα και οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων θα πρέπει να φθάσουν στην ΕΣΟ μέχρι
07.04.1998. Μπαράζ τοπικών (Νικήτρια Ομίλου Νησιών - Νικήτρια Κρήτης):26.04.98.

17. ΔΙΑΦΟΡΑ
                
 17.1 Το πρόγραμμα αγώνων και η σειρά κλήρωσης των Εθνικών Κατηγοριών φαίνεται
στο  Παράρτημα  1. Συνημμένη υπάρχει και η φόρμα  δήλωσης  συμμετοχής.
 17.2 Η  διοργάνωση των Τοπικών Κατηγοριών ανατίθεται στις Ενώσεις και
Τοπικές Επιτροπές. Οπου δεν ανατίθεται, τη διοργάνωση αναλαμβάνει η ΕΣΟ.
 17.3 Για τις μετακινήσεις των ομάδων δεν καλύπτονται αεροπορικά εισιτήρια.
 17.4 Οι αγώνες που θα γίνουν στην Αθήνα,θα διεξαχθούν στο "Ειρήνης & Φιλίας".
Η  ΕΣΟ  διατηρεί  το  δικαίωμα  αλλαγής  του  Αγωνιστικού  Χώρου.
 17.5 Οι κρατήσεις εισιτηρίων και ξενοδοχείων, θα γίνουν από τα σωματεία.
 17.6 Για το πρωτάθλημα της Α'Εθνικής Κατηγορίας, οι μη μετακινούμενες ομάδες
καταβάλλουν στην ΕΣΟ το ποσό των 100.000 δρχ.,το οποίο θα κατανεμηθεί στις υπό-
λοιπες ομάδες,με βάση απόφαση του ΔΣ και σύμφωνα με τα διαπιστωμένα έξοδά τους.