Ρέτρο-Σαχ, Retro-shah

Ρέτρο-Σαχ

Ρεύμα τέχνης με θέμα την κίνηση στο σκάκι. Η ονομασία προέρχεται από το Retro που σημαίνει επαναφορά και Shah που είναι ο βασιλιάς.

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τον Νικόλα Σφήκα το 1993 για να περιγράψει ζωγραφικά έργα του που εκφράζουν τα συναισθήματα που εγκυμονεί ο μεταφυσικός κόσμος της κίνησης στη σκακιέρα.

Τα έργα προχωρούν μέσα από την ενορατική κατανόηση μιάς παρτίδας ή μιάς φάσης προβλήματος και αναπαριστούν την πνευματική και ψυχική ενέργεια που συσσωρεύεται με την κίνηση των κομματιών στη χωροχρονική διάσταση της σκακιέρας.

 

Retro-shah

An artistic trend which uses as a central concept the movement during a chess game. The term derives from Retro, meaning Return and Shah, meaning King, at this particular case the King of the chessboard. 

The term has been used by Nicolas Sphicas in 1993 to describe his painted works which express the sentiments that the metaphysical world of movement on the chessboard poses. 

The works proceed through an intuitive understanding of the game or through a position of the problem and represent the spiritual and intellectual energy which accumulates through the moves of the pieces about the chessboard.

 

 

Πρώτη σελίδα | H ζωγραφική, painting | Βιογραφικό Σημείωμα, Biographical Note | Hλ. Ταχυδρομείο, Εmail