*******************************************************************************
*           4ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΕΣΚ 1998            *
*******************************************************************************

  Στο χρονικό διάστημα 11 - 13 Δεκεμβρίου, ο δραστήριος ΣΕΠΟΚΕ σε συνεργασία
με τον Σύνδεσμο Κορυφαίων Ελλήνων Σκακιστών, συνδιοργάνωσαν το 4ο Ατομικό
Πρωτάθλημα του συνδέσμου, στα Καλάβρυτα. Η διοργάνωση συνέπεσε με τον εορτασμό
της μαρτυρικής πόλης για το ολοκαύτωμά της απο τα ναζιστικά στρατεύματα, με
αποτέλεσμα να τραβήξει το ενδιαφέρον και να συμπεριληφθεί στο επίημο πρόγραμμα
των εκδηλώσεων! Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τις απονομές στους νικητές
******************************************************* έκανε ο Πρόεδρος της
*   Π Ρ Ο Κ Ρ Ι Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι    Ο Μ Ι Λ Ο Ι   * Δημοκρατίας κ. Κωστής
******************************************************* Στεφανόπουλος,που έδει-
******************************************************* ξε ότι ήταν πλήρως ενη-
*ΑΑ*  1ος ΟΜΙΛΟΣ  * ΤΙ ΕΛΟ *111*222*333*444* Β * μερωμένος για τα σκακι-
******************************************************* στικά δρώμενα του τόπου
*01* ΜΙΛΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ Ι.* GM 2555 *****1 1*1 1*1 1* 6.0 * μας, ενώ σε εγκάρδια
*02* ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ Α. * IM 2465 *0 0*****1 0*1 1* 3.0 * συζήτηση με τα μέλη του
*03* ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ Ν.   * IM 2305 *0 0*0 1*****= 1* 2.5 * ΣΚΕΣΚ, ανέφερε και την
*04* ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ Μ. * M 2090 *0 0*0 0*= 0***** 0.5 * κρυφή  του σκακιστική
******************************************************* ιδιότητα, όπως και ότι
******************************************************* παρακολουθεί  αρκετές
*ΑΑ*  2ος ΟΜΙΛΟΣ  * ΤΙ ΕΛΟ *111*222*333*444* Β * παρτίδες, αλλά δεν έχει
******************************************************* ακόμα  καλό  επίπεδο
*01* ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.  * GM 2530 *****1 =*1 1*1 =* 5.0 * (αργότερα αποκαλύφθηκε
*02* ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΜ   * GM 2300 *0 =*****1 0*1 1* 3.5 * ότι έβλεπε παρτίδες του
*03* ΚΑΛΕΣΗΣ Ν.    * IM 2415 *0 0*0 1*****1 1* 3.0 * Σκέμπρη, οπότε...). Η
*04* ΜΠΛΕΙΚΕΡ ΓΚ.   * M 2000 *0 =*0 0*0 0***** 0.5 * τιμή  αυτή ήταν  ότι
******************************************************* καλύτερο για το άθλημά
******************************************************* μας και φυσικά ειδικά
*ΑΑ*  3ος ΟΜΙΛΟΣ  * ΤΙ ΕΛΟ *111*222*333*444* Β * για τον ΣΚΕΣΚ, που παρά
******************************************************* τις προσπάθειες ορισμέ-
*01* ΓΡΙΒΑΣ Ε.    * GM 2520 *****1 1*1 1*1 1* 6.0 * νων αμετανόητων, προχω-
*02* ΚΟΦΙΔΗΣ Α.    * IM 2380 *0 0*****= 1*1 =* 3.0 * ρά πάντα μπροστά και
*03* ΠΟΥΝΤΖΑΣ Χ.   * FM 2275 *0 0*= 0*****1 1* 2.5 * τον  ΣΕΠΟΚΕ, που  με
*04* ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. * M 2000 *0 0*0 =*0 0***** 0.5 * μπροστάρη τον ακούραστο
******************************************************* γιατρό  Νίκο  Ραζή,
******************************************************* πραγματοποιεί  διοργα-
*ΑΑ*  4ος ΟΜΙΛΟΣ  * ΤΙ ΕΛΟ *111*222*333*444* Β * νώσεις  επιπέδου, που
******************************************************* προβάλλουν  το άθλημά
*01* ΣΚΕΜΠΡΗΣ Σ.   * GM 2480 *****= 1*1 1*1 1* 5.5 * μας και βοηθούν τη νεο-
*02* ΤΖΟΥΜΠΑΣ Α.   * FM 2355 *= 0*****1 =*1 1* 4.0 * λαία μας να ασχοληθεί
*03* ΜΙΧΟΣ Θ.     * M 2250 *0 0*0 =*****1 =* 2.0 * με εναλλακτικές λύσεις.
*04* ΡΑΖΗΣ Ν.     * M 2000 *0 0*0 0*0 =***** 0.5 *  Στο πρωτάθλημα του
******************************************************* ΣΚΕΣΚ συμμετείχαν μέλη
******************************************************* του συνδέσμου και προ-
*ΑΑ*  5ος ΟΜΙΛΟΣ  * ΤΙ ΕΛΟ *111*222*333*444* Β * σκεκλημένοι σκακιστές,
******************************************************* διεκδικώντας  συνολικά
*01* ΒΟΥΛΔΗΣ Α.    * IM 2475 *****= 1*1 =*1 1* 5.0 * χρηματικά  έπαθλα της
*02* ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ * FM 2200 *= 0*****1 =*1 1* 4.0 * τάξης  των  1.050.000
*03* ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κ.  * FM 2335 *0 =*0 =*****1 1* 3.0 * δρχ.. Οι 24 συμμετέχο-
*04* ΜΠΟΒΑΛΗΣ Π.   * M 2000 *0 0*0 0*0 0***** 0.0 * ντες χωρίστηκαν σε έξη
******************************************************* προκριματικούς ομίλους
******************************************************* (με κριτήριο το ΕΛΟ)
*ΑΑ*  6ος ΟΜΙΛΟΣ  * ΤΙ ΕΛΟ *111*222*333*444* Β * και  αγωνίστηκαν  με
******************************************************* σύστημα  πουλ  διπλών
*01* ΠΑΝΤΑΒΟΣ Π.   * IM 2310 *****= 1*= =*1 1* 4.5 * συναντήσεων. Στη συνέ-
*02* ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Κ.   * IM 2475 *= 0*****1 1*1 1* 4.5 * χεια   δημιουργήθηκαν
*03* ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Σ.   * M 2115 *= =*0 0*****1 1* 3.0 * τέσσερις τελικοί όμιλοι
*04* ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.  * M 2000 *0 0*0 0*0 0***** 0.0 * των έξη σκακιστών (ο
******************************************************* 1ος από τον κάθε προ-
*************************************************************** κριματικό όμιλο
*       Τ Ε Λ Ι Κ Ο Ι     Ο Μ Ι Λ Ο Ι       * στον τελικό ό-
*************************************************************** μιλο 1-6, ο 2ος
*************************************************************** στον όμιλο 7-12
*ΑΑ*  ΟΜΙΛΟΣ 1-6  * ΤΙ ΕΛΟ *111*222*333*444*555*666* Β * κλπ.) με σύστη-
*************************************************************** μα πουλ απλών
*01* ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ι.  * GM 2530 ***** = * = * 1 * = * 1 * 3.5 * συναντήσεων. Οι
*02* ΜΙΛΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ Ι. * GM 2555 * = ***** = * 1 * = * 1 * 3.5 * σκακιστές αγω-
*03* ΓΡΙΒΑΣ Ε.    * GM 2520 * = * = ***** = * 1 * 1 * 3.5 * νιζόντουσαν στη
*04* ΣΚΕΜΠΡΗΣ Σ.   * GM 2480 * 0 * 0 * = ***** 1 * 1 * 2.5 * Μαθητική Εστία
*05* ΒΟΥΛΔΗΣ Α.    * IM 2475 * = * = * 0 * 0 ***** 1 * 2.0 * Καλαβρύτων,όπου
*06* ΠΑΝΤΑΒΟΣ Π.   * IM 2310 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 ***** 0.0 * και έμεναν, έτ-
*************************************************************** τρωγαν και δια-
*************************************************************** σκέδαζαν, χάρη
*ΑΑ*  ΟΜΙΛΟΣ 7-12  * ΤΙ ΕΛΟ *111*222*333*444*555*666* Β * στη εξαιρετική
*************************************************************** φροντίδα  των
*01* ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ Α. * IM 2465 ***** = * 1 * = * = * 1 * 3.5 * υπευθύνων της.
*02* ΚΟΦΙΔΗΣ Α.    * IM 2380 * = ***** 0 * 1 * 1 * 1 * 3.5 * Σημαντική βοή-
*03* ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Κ.   * IM 2475 * 0 * 1 ***** = * = * 1 * 3.0 * θεια προσέφερε
*04* ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΜ   * GM 2300 * = * 0 * = ***** 1 * 1 * 3.0 * και το διαιτη-
*05* ΤΖΟΥΜΠΑΣ Α.   * FM 2355 * = * 0 * = * 0 ***** 1 * 2.0 * τικό δίδυμο, ο
*06* ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ * FM 2200 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 ***** 0.0 * Σπύρος Καλέσης
*************************************************************** και ο Βασίλης
*************************************************************** Οικονόμου, που
*ΑΑ*  ΟΜΙΛΟΣ 13-18  * ΤΙ ΕΛΟ *111*222*333*444*555*666* Β * ήταν άψογοι στα
*************************************************************** καθήκοντά τους,
*01* ΚΑΛΕΣΗΣ Ν.    * IM 2415 ***** = * 1 * 1 * 0 * 1 * 3.5 * παρά τον δύσκο-
*02* ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κ.  * FM 2335 * = ***** = * = * 1 * 1 * 3.5 * λο χρόνο σκέψης
*03* ΠΟΥΝΤΖΑΣ Χ.   * FM 2275 * 0 * = ***** 1 * 1 * = * 3.0 * (20 λεπτά και
*04* ΜΙΧΟΣ Θ.     * M 2250 * 0 * = * 0 ***** = * 1 * 2.0 * 10 δευτερόλεπτα
*05* ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Σ.   * M 2115 * 1 * 0 * 0 * = ***** 0 * 1.5 * ανά κίνηση για
*06* ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ Ν.   * IM 2305 * 0 * 0 * = * 0 * 1 ***** 1.5 * κάθε σκακιστή).
***************************************************************   Πρωταθλητής
*************************************************************** ΣΚΕΣΚ 1998 ανα-
*ΑΑ*  ΟΜΙΛΟΣ 19-24  * ΤΙ ΕΛΟ *111*222*333*444*555*666* Β * δείχθηκε ο Γιά-
*************************************************************** ννης Νικολαϊδης
*01* ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. * M 2000 ***** 1 * 1 * = * 1 * 1 * 4.5 * ο οποίος ισοβά-
*02* ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ Μ. * M 2090 * 0 ***** 1 * 1 * 1 * 1 * 4.0 * θμισε  με τον
*03* ΜΠΛΕΙΚΕΡ ΓΚ.   * M 2000 * 0 * 0 ***** 1 * 1 * 1 * 3.0 * Ιγκορ Μιλαντί-
*04* ΡΑΖΗΣ Ν.     * M 2000 * = * 0 * 0 ***** 1 * 1 * 2.5 * νοβιτς και τον
*05* ΜΠΟΒΑΛΗΣ Π.   * M 2000 * 0 * 0 * 0 * 0 ***** = * 0.5 * Στράτο  Γρίβα,
*06* ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.  * M 2000 * 0 * 0 * 0 * 0 * = ***** 0.5 * αλλά είχε καλύ-
*************************************************************** τερα  κριτήρια
ισοβαθμίας και πήρε το 1ο έπαθλο των 160.000 δρχ. (τα έπαθλα δεν μοιράζονταν,
αλλά δίνονταν σύμφωνα με την άρση ισοβαθμίας), ενώ οι άλλοι δύο ισόβαθμοι πήραν
120.000 δρχ. και 100.000 δρχ. αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν 18
βραβεία (το τελευταίο 30.000 δρχ.), ενώ όλοι οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν με
άριστες συνθήκες και δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό αρνητικό επεισόδιο.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν ο καθορισμός του επόμενου, 5ου Ατομικού
Πρωταθλήματος ΣΚΕΣΚ 1999, στο ίδιο χρονικό διάστημα στα Καλάβρυτα! Ακόμα, ο
νέος δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος υποσχέθηκε όχι μόνο την
αμέριστή του ηθική και υλική συμπαράσταση, αλλά και τη συμμετοχή του ως
αγωνιζόμενος! Πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε και τον απερχόμενο δήμαρχο κ.
Παναγιώτη Πόλκα, καθώς και την ΓΓΑ και ιδιαίτερα τον Υπουργό κ. Φούρα για την
υποστήριξή τους, καθώς και όλους τους χορηγούς που ήταν οι : Εθνική Τράπεζα Υπ.
Καλαβρύτων - Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων - Α.Ε. Καλαβρύτων -
Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας - Αγροτική Τράπεζα - Τυροκομείο "Αρ. Μενεγάτος" - Δημ.
Επιχείρηση Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων - Αχάϊα Claus Α.Ε. - Σ.Ο.Χ.Α.Κ. -
Φαρμέξ Α.Ε. - Κοινότητα Κούτελης - Ξενοδοχείο "Φιλοξένια" - Ενοικ. Δωμάτια
"Τζόβολος" - Κοσμηματοπωλείο "Κόσμημα" - Καλλιτεχνικό Σκάκι "Ν. Κούβακας".

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε την παρουσία στα Καλάβρυτα της Νάνας Αλεξάντρια.
Η θρυλική αυτή σκακίστρια ήταν προσκαλεσμένη του ΣΕΠΟΚΕ και η οποία εκτός
από πανίσχυρη διεκδικήτρια του Παγκοσμίου τίτλου και έξη φορές Ολυμπιονίκης
με  την  ομάδα  της Σοβιετικής Ενωσης, είναι  και  σημαντικό  αθλητικό
στέλεχος  της  χώρας  της,  της Γεωργίας. Η  Αλεξάντρια  τιμήθηκε  από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά της στον Παγκόσμιο Αθλητισμό.

Τζερμιαδιανός  Α.  - Μιλαντίνοβιτς Ι. (Αμυνα Κάρο Καν) 1.ε4  γ6  2.δ4
δ5 3.Ιγ3 δε4 4.Ιε4 Ιζ6 5.Ιζ6 εζ6 6.γ3 Αδ6 7.Αδ3 Αε6 8.Ιε2 Βγ7 9.Βγ2
Ιδ7 10.Αδ2 η6 11.γ4 ζ5 12.Αγ3 O-O 13.θ4 θ5 14.η4 θη4 15.θ5 β5 16.Βδ2
ζ4  17.β3 βγ4 18.βγ4 Αζ5 19.γ5 Αε7 20.θη6 ζη6 21.Αγ4 Ρη7 22.δ5  Αζ6
23.δ6  Βδ8  24.Ιζ4 Αγ3 25.Βγ3 Βζ6 26.Βζ6 Ρζ6 27.Πγ1 Παε8 28.Αε2  Ρη5
29.Ιη2 η3 30.Πγ3 Αη4 31.ζ4 Ρζ6 32.Ιε3 Αε2 33.Ρε2 Ρη7 34.Πθ4 Ιζ6 35.Ρζ3 0-1

Σκαλκώτας  Ν.  - Τζερμιαδιανός Α. (Αγγλική Παρτίδα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4  γ5
3.ε3 η6 4.Ιζ3 Αη7 5.Ιγ3 O-O 6.δγ5 Ια6 7.Αε2 Ιγ5 8.O-O β6 9.Ιδ4 Αβ7 10.β4
Ιγε4 11.Ιε4 Ιε4 12.Αβ2 Πγ8 13.ζ3 Ιδ6 14.Ββ3 ε5 15.Ιγ2 Αα6 16.β5 Αβ7
17.ε4  Βγ7  18.Ιε3  Αθ6 19.Ιη4 Αη7 20.Αα3 Πζε8  21.Πζδ1  Πε6  22.Παγ1
ζ5 23.γ5 βγ5 24.Πγ5 Ββ6 25.Πδ6 Βδ8 26.Αγ4 Πγ5 27.Αε6 Ρθ8 28.Πδ7 Βα5 1-0

Καλέσης Ν. - Νικολαϊδης Ι. (Γαλλική Αμυνα) 1.ε4 ε6 2.δ4 δ5 3.Ιγ3 Αβ4
4.ε5 γ5 5.α3 Αα5 6.β4 γδ4 7.Ιβ5 Αγ7 8.ζ4 Αδ7 9.Ιδ4 Ιγ6 10.Ιηζ3 Ιηε7
11.Αδ3  Ιδ4 12.Ιδ4 Αβ6 13.Ιζ3 Πγ8 14.Βε2 Ιζ5 15.Αβ2 O-O 16.O-O-O Αε3
17.Ρβ1 Αζ4 18.η3 Αθ6 19.Αζ5 εζ5 20.Πδ5 Βε8 21.Πθδ1 Αγ6 22.Πδ6 Αε4 23.Ιε1
Αη5 24.Ιδ3 Αε7 25.Ιγ5 Αγ6 26.Βδ3 β6 27.Ιδ7 Αδ6 28.Βδ6 Αδ7 29.Βδ7 Πδ8 0-1

Γρίβας  Ε.  - Πούντζας Χ. (Αγγλική Παρτίδα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4  ε6  3.Ιζ3
γ5  4.η3  γδ4  5.Ιδ4  Ιγ6 6.Αη2 Αγ5 7.Ιβ3 Αε7 8.Ιγ3  δ6  9.O-O  Αδ7
10.Αζ4  Ββ8  11.γ5  ε5 12.γδ6 Αδ6 13.Αη5 Αε7 14.Αζ6 ηζ6  15.Ιδ5  Βδ6
16.Πγ1  Πδ8  17.Ιγ5 Ββ8 18.ε3 Αε6 19.Ιε6 ζε6 20.Βθ5 Ρδ7  21.Ιζ6  1-0

Τζούμπας Α. - Σκέμπρης Σ. (Ρωσική Παρτίδα) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.Ιε5 δ6
4.Ιζ3 Ιε4 5.δ3 Ιζ6 6.δ4 Αε7 7.γ4 O-O 8.Ιγ3 δ5 9.γ5 Αη4 10.Αε2 Ιγ6 11.O-O
Ιε4  12.θ3 Αθ5 13.η4 Αη6 14.Ββ3 Ια5 15.Βα4 Ιγ6 16.Πδ1 θ5 17.Ιε4 Αε4
18.Ιδ2 Αθ7 19.Ιζ1 θη4 20.θη4 ζ5 21.Ββ3 ζη4 22.Ββ7 Πζ6 23.Ββ3 Πβ8 24.Βη3
Αγ2  25.Πδ2  Αε4  26.Αη4 Πβ4 27.β3 Πδ4 28.Αβ2 Πθ6 29.ζ3  Αγ5  30.Αδ4
Ιδ4 31.Ρη2 Αδ6 32.Βζ2 Ιζ3 33.Αζ3 Βη5 34.Ιη3 Αη3 35.Βη3 Βδ2 36.Ρζ1 Βδ3 0-1

Βουλδής  Α. - Παπασταυρόπουλος Α. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3  Ιγ6
3.δ4 γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 ε5 6.Ιδβ5 δ6 7.Αη5 α6 8.Ια3 β5 9.Ιδ5 Βα5 10.Αδ2
Βδ8  11.γ4 Ιδ5 12.γδ5 Ιε7 13.Ιγ2 ζ5 14.εζ5 Αζ5 15.Ιε3 Αδ7 16.Αδ3 η6
17.θ4 Αη7 18.θ5 O-O 19.θη6 θη6 20.Αε4 Αζ5 21.Ιζ5 Ιζ5 22.Βη4 Βζ6 23.Αη5
Βζ7 24.O-O-O Παγ8 25.Ρβ1 Πγ4 26.Βθ3 Πζγ8 27.ζ3 Π8γ7 28.η4 Ιε7 29.Βθ7 Ρζ8
30.Αε7  Ρε7  31.Αη6 Βζ6 32.Αε4 Βη5 33.Βη8 Πγ8 34.Βε6 Ρζ8 35.Βδ6  Βε7
36.Βε7 Ρε7 37.δ6 Ρζ6 38.η5 Ρη5 39.δ7 Πδ8 40.Πδη1 Ρζ6 41.Πη6 Ρζ7 42.Πθ7 1-0

Πανταβός  Π.  - Μουτούσης Κ. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6  3.δ4
γδ4 4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 η6 6.Αη5 Αη7 7.Βδ2 θ6 8.Αθ4 Ιγ6 9.Ιβ3 η5 10.Αη3 Ιθ5
11.Αε2  Ιη3  12.θη3 α6 13.O-O-O β5 14.ζ4 ηζ4 15.ηζ4 Αβ7  16.Ρβ1  Πγ8
17.Ιδ5  Ρζ8  18.Ιε3  Ββ6 19.Ιζ5 α5 20.Ιη7 Ρη7 21.Βγ3 ζ6  22.Αθ5  Ρζ8
23.Πδ6 Πθ7 24.Πε6 Βγ7 25.Αη6 Πθ8 26.Ιγ5 Ιδ8 27.Πδ1 Βζ4 28.Αθ5 Πθ7 29.Ιβ7 1-0

Νικολαϊδης Ι. - Σκέμπρης Σ. (Νιμτζοϊνδική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3
Αβ4 4.Ιζ3 γ5 5.η3 Βα5 6.Αδ2 γδ4 7.Ιδ4 Ιγ6 8.Ιγ2 Αγ5 9.Αη2 Βδ8 10.O-O O-O 11.Αη5
θ6 12.Αζ6 Βζ6 13.Ιε4 Βε7 14.Βδ2 α5 15.Πζδ1 ζ5 16.Ιγ5 Βγ5 17.β3 α4 18.ε3 αβ3
19.αβ3 Πα1 20.Πα1 β5 21.γβ5 Ββ5 22.β4 δ5 23.Βγ3 Αβ7 24.Ιδ4 Ιδ4 25.Βδ4
Πα8 26.Πα8 Αα8 27.Αζ1 Ββ8 28.β5 ε5 29.Βγ5 Ββ7 30.Αη2 Βδ7 31.ζ4 εζ4 32.εζ4
Αβ7 33.β6 Βε6 34.Ρζ2 Ρθ7 35.Αζ3 Αγ6 36.θ4 Βδ7 37.θ5 Βε6 38.Βδ4 Αβ7 39.Αε2
Βγ6 40.Αδ3 Αγ8 41.η4 Ρη8 42.Αζ5 Αζ5 43.ηζ5 Ρζ7 44.Βε3 Βγ2 45.Ρη3 Βζ5
46.Ββ3 Βε6 47.Ρζ2 Βδ6 48.β7 Ββ8 49.Βδ5 Ρζ8 50.Βζ5 Ρη8 51.Βγ8 Ρθ7 52.Ββ8 1-0