*******************************************************************************
*              ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ              *
*******************************************************************************

Σκέμπρης Σ. - Τουλζάκ Π. (Καπ ντ' Αγκντ 1998 - Γκαμπί Βουδαπέστης - Σχ. Σπύρου
Σκέμπρη) [Στο ΔΤ του Καπ ντ'Αγκντ, όπου συμμετείχα, αντιμετώπισα πολλές
εκπλήξεις από τους αντιπάλους μου,βρέθηκα όμως σε καλή φόρμα και έβγαζα "από τη
μύγα ξύγκι", με εξαίρεση την παρτίδα μου με τον GM Ντεγκρέβ, όπου άφησα να μου
ξεφύγει η νίκη, μετά από μιά δύσκολη παρτίδα. Αυτή η ισοπαλία μου στοίχισε
την ισοβαθμία στην πρώτη θέση. Στη παρτίδα που ακολουθεί, θα δούμε πως
αντιμετώπισα με επιτυχία την "σπιτική" ανάλυση του αντιπάλου μου] 1.δ4 Ιζ6 2.γ4
ε5 3.δε5 Ιε4!? 4.Ιζ3 [Μετά από το 4.α3, τα μαύρα έχουν το "πονηρό" 4...β6!? και
αν 5.Βδ5 Ιγ5 6.Βα8 Αβ7 7.Βα7 Ιγ6 και χάνεται η βασίλισσα. Βέβαια, τα μαύρα
έχουν και άλλες κινήσεις αντί του 4...β6!?, όπως 4...Βθ4!?] Αβ4 5.Αδ2 Ιδ2
6.Ιβδ2 Ιγ6 7.α3 Αζ8!? [Με ιδέα η6, Αη7 x ε5 με λίγο καλύτερα τα μαύρα. Αν
7...Αδ2? 8.Βδ2 με υπεροχή των λευκών] 8.Ιε4 Βε7 9.Βδ5 [Φορσέ για να κρατήσω το
πιόνι ε5 και να δικαιολογήσω το 8.Ιε4] β6 [Τώρα φαίνονται τα προβλήματα που θα
αντιμετωπίσω μετά από 10...Αβ7] 10.η3!? Αβ7 11.Αθ3! Ν [Καινοτομία, σύμφωνα
με τον αντίπαλό μου] Ο-Ο-Ο [Αν 11...Ια5 12.Βδ3] 12.Ο-Ο!? Ιε5 [Μετά από
αυτή την κίνηση, τα λευκά έχουν λίγο καλύτερο φινάλε. Ενδιαφέρον είχε
το 12...Ιβ4!? 13.αβ4 Αδ5 14.γδ5 με αντάλλαγμα για τη βασίλισσα, όπως και
το 12...θ5!?] 13.Βε5 Αε4 14.Βζ4!? [Με ιδέα 15.Ιε5 με υπεροχή. Δεν προσφέρει
κάτι το 14.Βε7 Αε7 15.Ιε5 Πθζ8 16.Παδ1 Αδ6] ζ6 [Φορσέ για τον έλεγχο
του ε5 και η5] 15.Παδ1 η5 16.Βε3 θ5 17.Ιδ4 η4 18.Αη2 Αη2 19.Βε7 Αε7
20.Ρη2 [Τα λευκά είναι λίγο καλύτερα] Πθε8!? 21.ε3 Αγ5 22.θ3?! [Καλύτερο
ήταν  το 22.Ιβ3] Πε4! 23.θη4 θη4 24.Πθ1 Αδ4! 25.Πδ4 Πδ4 26.εδ4 Πε8?!
[Φορσέ  ήταν  το 26...δ5 με σαφώς καλύτερες τύχες ισοπαλίας  από  την
παρτίδα] 27.Πθ6! Πε6 [Αν 27...Πε4 28.Πζ6 Πδ4 29.Πζ4! με μεγάλη υπεροχή]
28.Πη6  ζ5 29.Πε6 δε6 [Το φινάλε πιονιών που προέκυψε κερδίζει  φορσέ
για  τα λευκά] 30.ζ3! ηζ3 31.Ρζ3 ε5!? 32.δε5 Ρδ7 33.β4 γ6 34.Ρε3 α5
35.βα5 βα5 36.Ρδ4 Ρε6 37.α4 [Μετά από 37...γ5 38.Ργ5 Ρε5 39.Ργ6! Ρε4
40.Ρδ6 Ρζ3 41.Ρε5 κερδίζει απλά. Γι'αυτό ο αντίπαλός μου εγκατέλειψε] 1-0
Γρίβας Ε. - Λιπουτιάν Σ. (Πάνορμο 1998 - Αμυνα Γκρούνφελντ - Σχ. Στράτου Γρίβα)
1.Ιζ3 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 δ5 4.δ4 Αη7 5.Αη5 Ιε4 6.Αθ4 Ιγ3 7.βγ3 δγ4 8.Βα4 γ6
9.Βγ4 Ια6 10.ε4!? N Βα5 11.Πγ1! [11.Αε2? Αε6 12.Βδ3 Ιγ5! 13.Βγ2 Ιε4 -/+] Αε6
12.Βδ3 Αθ6!? [12...Αα2? 13.Πα1 - 12...Βα2 13.Αε2 Βα5 (13...Αθ6 14.Αη5! +/-)
14.O-O Βγ7 15.Ιη5! Αγ8 16.ζ4 +/-] 13.Πβ1! [13.Πγ2? Αα2 και Αβ1 - 13.Πδ1? Βα2
14.Αε2 Αβ3 - 13.Πα1 Αη7 =] O-O-O [13...Βα2? 14.Πβ7 Αβ3 15.Αε2! (15.Βα6?? Ββ1 -+
- 15.Πβ3? Ββ3 16.Βα6 Ββ1 =] Βα1 16.Αδ1 Αδ1 (16...Ιγ5? 17.δγ5 Πδ8 18.Πε7 +- -
16...Βδ1 17.Βδ1 Αδ1 18.Ρδ1 +/-) 17.O-O! +/-] 14.Βγ2! [14.Αε2? Ιγ5 - 14.Αε7? Πδ7
15.Αζ6 Πε8 oo] ζ6!? [14...Βα2 15.Βα2 Αα2 16.Πα1 Αε6 17.Αε7 +/-] 15.Αη3!
[15.Αε2? Αζ4! αnδ η5, θ5 oo] ζ5 [15...Βα2 16.Βα2 Αα2 17.Πβ2! Αε6 18.Αα6
βα6 19.Πβ8 +/-] 16.εζ5! ηζ5 [16...Αζ5!? 17.Αδ3 Αδ3 18.Βδ3 Ιγ5 19.Βγ2 +/-]
17.Αε5 Πθη8 18.Αδ3! Πδζ8?! [18...Πη2 19.Ιθ4! Πη8 20.Ιζ5 Αζ8 21.Ρε2! +/-]
19.O-O  +-  Αδ5  [19...Αη7!?]  20.Ιθ4! [20.Αζ5??  ε6  21.Αε4  Πζ3]  β5
[20...Πη4? 21.Αζ5 +- - 20...Αη5 21.Ιζ5! +- - 20...Πη5 21.γ4 +-] 21.α4!
Ιγ7 22.αβ5 γβ5 23.Αγ7! Βγ7 24.Πβ5 Αγ6 25.Πγ5 Ρβ8 26.Πβ1! [26.δ5 Βζ4 - 26.Αβ5
Αβ5 +/-] Ρα8 27.Αβ5 [27...Πζ6 28.δ5 Βζ4 29.Πγ6 Βθ4 30.Πζ6 Βζ6 31.Αγ6] 1-0


Χοσέϊν Ε. - Γρίβας Ε. (Ελίστα 1998 - Σικελική Αμυνα - Σχ. Στράτου Γρίβα)
1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Ιγ3 ε5 4.Αγ4 δ6 5.δ3 Αε7 6.Ιδ2 Ιζ6 [6...Αη5] 7.θ3?! Ν
[7.Ιζ1 Αη4! 8.ζ3 Αε6 9.Ιε3 O-O oo] Αε6 8.Ιζ1 [8.Ιδ5? Αδ5! 9.εδ5 Ιβ4 -/+] δ5!
9.εδ5 Ιδ5 10.Ιδ5 Αδ5 11.Ιε3 [11.Βη4 O-O 12.Αθ6 Αζ6 13.Ιε3 Αγ4 14.Ιγ4 (14.δγ4
Ρθ8 -+) Ρθ8 -/+] Αγ4 12.Ιγ4?! [12.δγ4 Βδ1 13.Ρδ1 O-O-O 14.Ρε1 Αη5! 15.Ιδ5 Αγ1
16.Πγ1 Ιβ4! =+] O-O 13.α4 Βδ5! -/+ 14.O-O Παδ8 15.Βε1 [15.Πε1 ζ5! 16.ζ4
Αζ6 -/+] Ιδ4 16.Ιε3 Βε6! 17.Αδ2 Αη5! [17...Βη6?! 18.Ρθ1 Ιγ2? 19.Ιγ2 Βδ3
20.Αγ3 Βγ2 21.Βε5 Αζ6 22.Βγ5 = * 17...ζ5?! 18.Αγ3 ζ4? 19.Αδ4 oo] 18.Πγ1 ε4!
-+  19.δε4  Βε4 20.ζ3 Βε5! 21.Βζ2 Ιε2! [22.Βε2 Πδ2 23.Βδ2  Αε3]  0-1
Πίσω στη κύρια σελίδα