*******************************************************************************
* ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ *
*******************************************************************************


Αγαπητοί φίλοι σκακιστές,                   Αθήνα, 27.11.1998

  Σας  παραθέτουμε,  για ενημέρωσή σας, το πόρισμα του  διαχειριστικού
και    οικονομικού   ελέγχου   που   διενήργησε   η    Γενική
Γραμματεία  Αθλητισμού  στην Ομοσπονδία μας για τα έτη 1990  -  1996.
  Είναι γνωστά τα προβλήματα και η αναστάτωση που είχε δημιουργήσει στο
πρόσφατο  παρελθόν ο Κ. Παπαβασιλείου με ενέργειες που καταστρατηγούσαν
τους  κανονισμούς,  παρέβαιναν  τη  νομοθεσία  και  ταλαιπώρησαν  επί
μήνες  το σκάκι ιδιαίτερα στη Μακεδονία αλλά και στην υπόλοιπη  χώρα.
  Είναι,  επίσης, γνωστό ότι για να αποσπάσει την προσοχή του κόσμου
από  τα  πραγματικά  προβλήματα  που ο  ίδιος  δημιούργησε,  προσπάθησε
με  τη  βοήθεια  των  "φίλων"  του  να  παραπλανήσει  την  πολιτεία,
τους  αρμόδιους  και  τα σωματεία συκοφαντώντας επανειλημμένα  τα  μέλη
του  ΔΣ  της Ομοσπονδίας με πλήθος αστήρικτων κατηγοριών  και  ύβρεων.
  Δυστυχώς, το "παιχνίδι" του κ. Παπαβασιλείου προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν
όσοι συνεργάστηκαν μαζί του στις τελευταίες αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας μας,
με αποτέλεσμα τη δημιουργία, επί αρκετούς μήνες, ενός αρνητικού κλίματος
σε  βάρος  του αθλήματός μας. Οπως ήταν επόμενο δε, η όλη  κατάσταση
συνέβαλε  και  στην  πόλωση  των σχέσεων  ανάμεσα  σε  παράγοντες  του
σκακιού  που  έχουν  την  υποχρέωση, τουλάχιστον  όταν  οι  περιστάσεις
το  απαιτούν,  να  εργάζονται  μαζί  για  την  εξεύρεση  λύσεων.
  Το  πόρισμα που θα διαβάσετε στη συνέχεια, δίνει την απάντηση  στη
λασπολογία  που  δεχθήκαμε και δικαιώνει, πάνω απ'όλα, την  εμπιστοσύνη
των  σωματείων  μας  στη  λειτουργία  της  διοίκησης  της  Ομοσπονδίας.
  Ελπίζουμε  όμως παράλληλα ότι θα αποτελέσει και την αφορμή ώστε να
γυρίσουμε σελίδα στην ιστορία μας και όσοι αγαπάμε το σκάκι (μέσα και
έξω  από το ΔΣ της ΕΣΟ) να συνεργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες ώστε
να  χαράξουμε  από  κοινού  την  πολιτική  αλλά  και  το  αγωνιστικό
πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουμε στην πρώτη 10ετία του 21ου αιώνα.
  Σας  υπενθυμίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  την  απόφαση  της  τελευταίας
γενικής συνέλευσης της ΕΣΟ συγκροτήθηκαν τρεις επιτροπές που θα πρέπει
να  εργαστούν  για  να  ολοκληρώσουν  αυτό  το  έργο.  Παρακαλούμε
λοιπόν  τις  Ενώσεις  και  τις  Τοπικές  Επιτροπές  να  ορίσουν  έναν
εκπρόσωπό  τους  που θα συμμετέχει στις συσκέψεις αυτών  των  οργάνων.


ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠ..
*******************************************************************************

  Με αφορμή το υπ. αριθμ. 605/25-8-97, έγγραφο του Ομίλου Σκακιστών Ηλιούπολης
Θεσ/νίκης, το οποίο υπογράφεται υπό των κ.κ. Παπαβασιλείου Κων/νο (Πρόεδρο) και
Στεφανίδη Κων/νο (Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα), στο οποίο αναφέρονται σε
καταγγελίες εις βάρος της διοίκησης της Ε.Σ.Ο. εξεδόθη εντολή, με αριθμ.
27040/24-10-1997, του αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού, Υφυπουργού κου Ανδρέα Αθ.
Φούρα (επισυνάπτεται η σχετική εντολή κου Υφυπουργού προς ενέργεια Ελέγχου),
με  την  οποία  συνεστήθη  τριμελής επιτροπή -  έχοντας  την  ακόλουθη
σύνθεση:  Μεντεσίδης  Θωμάς  (Πρόεδρος)  και  Ψυχούλη  -  Μαλούκου
Αγγελική,  Μπακόπουλος  Σωτήριος  (μέλη)  προκειμένου  να  διενεργηθεί
Οικονομικός,  Διαχειριστικός  και  Διοικητικός  Ελεγχος  στην  Ελληνική
Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ. Ο.). Ο διενεργούμενος έλεγχος αφορά τα έτη
1990-1996 και συγκεκριμένα από 1-1-1990 έως και 31-12-1996, ημερομηνίες
οι  οποίες  βάση  του  εγγράφου  των  συγκεκριμένων  καταγγελιών  των
κ.κ.Παπαβασιλείου και Στεφανίδη αναφέρονται ως παράτυπες έως και παράνομες.
  Φροντίσαμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και προ της αφίξεώς μας στα
Γραφεία της ΕΣΟ ενημερώσαμε την Ομοσπονδία, η οποία ωστόσο είχε λάβει
αντίγραφο  της εντολής και είχε ενημερωθεί για τον επικείμενο  έλεγχο.
  Μετά την πάροδο ολίγων ημερών από την έκδοση της εντολής στα γραφεία της
εν λόγω Ομοσπονδίας, η οποία στεγάζεται επί της οδού Λ. Συγγρού 25 4ος
όροφος.  Εκεί  συναντηθήκαμε  με  τα  μέλη  του  Δ.Σ.,  κ.  Μακρόπουλο
Γεώργιο  (Πρόεδρο),  Θεολογίτη Γεώργιο (Γενικό Γραμματέα),  Οικονομόπουλο
Βασίλειο (Ταμία), καθώς επίσης και τον λογιστή της Ομοσπονδίας κ. Λάγγαρη.
  Η άφιξή μας και ο σκοπός της θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο τριβής το
οποίο τα μέλη του Δ.Σ. ευγενικά μεν αλλά διακριτικά επισήμαναν. Φανερά είχαν
ενοχληθεί καθότι σε προγενέστερες αναφορές τους στους εν λόγω είχαν δοθεί
οι  δέουσες εξηγήσεις. Οι καταγγελίες που περιέχονται στην αναφορά των
κ.κ.  Παπαβασιλείου  και  Στεφανίδη  χαρακτηρίστηκαν  υστερόβουλες  και
ανυπόστατες  και  επιφυλάχθησαν  κατά  την πρόοδο του  ελέγχου  να  το
αποδείξουν, μάλιστα δε επισήμαναν το γεγονός της παραπομπής των δύο προανα-
φερθέντων κυρίων στην Ε.Φ.Ι. (επισυνάπτεται η σχετική πράξη παραπομπής των).
  Αμέσως μετά δόθηκε ρητή εντολή από τα μέλη του Δ.Σ. στο λογιστή της
Ομοσπονδίας κ. Λάγγαρη να θέσει οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί στη διάθεση της
αρμόδιας Επιτροπής, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος. Οπως άλλωστε και έγινε.
  Πριν όμως αναφερθούμε στα ελεγχόμενα στοιχεία και πριν σας παραθέσουμε τις
παρατηρήσεις και διαπιστώσεις μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Η Ε.Σ.Ο. διαθέτει
μηχανογραφημένο  λογιστικό  σύστημα.  Αποτελείται δηλαδή  από:  Αναλυτικό
ημερολόγιο,  βιβλίο ταμείου, βιβλίο Γενικού Καθολικού, βιβλίο Αναλυτικού
Καθολικού, βιβλίο Αποθήκης, βιβλίο απογραφών, βιβλίο με ταξινομιμένα αντίγραφα
ισολογισμών,  καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που εξυπηρετεί το  παραπάνω
λογιστικό  σύστημα.  Ετέθησαν  επίσης  στη  διάθεσή  μας  αντίγραφα
πρακτικών  των  Δ.Σ.  (επισυνάπτονται)  καθώς  και  αντίγραφα  πρακτικών
των  Γ.Σ. (επισυνάπτονται), εκ των οποίων διαπιστώνεται η εκτέλεση των
προϋπολογισμών. Ακόμη ετέθη στη διάθεση της Επιτροπής βιβλίο συμψηφιστικών
εγγραφών, βιβλιάριο ταμιευτηρίου, καθώς και αντίγραφα λογαριασμού όψεως.
  Σε  συνέχεια  των  προαναφερθέντων  παραθέτουμε  αναλυτικά  στοιχεία
εκτέλεσης   προϋπολογισμού   της   Ε.Σ.Ο.  κατά   οικονομικό   έτος
και    αποτελούν    στοιχεία   εγκεκριμένων   ισολογισμών    της
Γενικής  Συνέλευσης  που καταστατικά είχε συστηθεί για το σκοπό  αυτό.

    1 * Α. ΕΣΟΔΑ: α) Υπόλοιπο έτους 1989 (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -   324.526
      *      β) Γ.Γ.Α.              62.700.000
    9 *      γ) Λοιπά               8.057.782
      * ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ              70.433.256
    9 * Β. ΕΞΟΔΑ: ΕΤΟΥΣ 1990              74.042.686
      * ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ: (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -  3.609.430
    0 * Η παρουσίαση του ελλείμματος είναι μόνον αριθμητική

    1 * A. ΕΣΟΔΑ: α) Υπόλοιπο έτους 1990 (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -  3.609.430
      *      β) Γ.Γ.Α.              80.000.000
    9 *      γ) Λοιπά               1.406.721
      * ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ              77.797.291
    9 * Β. ΕΞΟΔΑ: ΕΤΟΥΣ 1991              81.755.014
      * ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ: (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -  3.957.723
    1 * Η παρουσίαση του ελλείμματος είναι μόνον αριθμητική

    1 * A. ΕΣΟΔΑ: α) Υπόλοιπο έτους 1991 (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -  3.957.723
      *      β) Γ.Γ.Α.              116.000.000
    9 *      γ) Λοιπά               1.087.355
      * ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ             113.129.632
    9 * Β. ΕΞΟΔΑ: ΕΤΟΥΣ 1992             112.742.130
      * ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)    387.502
    2 *

    1 * Α. ΕΣΟΔΑ: α) Yπόλοιπο έτους 1992 (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)   387.502
      *      β) Γ.Γ.Α.              116.500.000
    9 *      γ) Λοιπά                188.327
      * ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ             117.075.829
    9 * Β. ΕΞΟΔΑ: ΕΤΟΥΣ 1993             117.576.167
      * ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ: (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -   500.338
    3 * Η παρουσίαση του ελλείμματος είναι μόνον αριθμητική

                   *****
                   * 3 *
                   *****
    1 * Α. ΕΣΟΔΑ: α) Υπόλοιπο έτους 1993 (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -   500.338
      *      β) Γ.Γ.Α.              118.500.000
    9 *      γ) Λοιπά               3.721.875
      * ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ             121.721.537
    9 * Β. ΕΞΟΔΑ: ΕΤΟΥΣ 1994             114.249.772
      * ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)   7.471.765
    4 *

    1 * Α. ΕΣΟΔΑ: α) Υπόλοιπο έτους 1994 (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)  7.471.765
      *      β) Γ.Γ.Α.              128.000.000
    9 *      γ) Λοιπά               1.148.561
      * ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ             136.620.326
    9 * Β. ΕΞΟΔΑ: ΕΤΟΥΣ 1995             142.129.097
      * ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)  -  5.508.771
    5 * Η παρουσίαση του ελλείμματος είναι μόνον αριθμητική

    1 * Α. ΕΣΟΔΑ: α) Υπόλοιπο έτους 1995 (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) -  5.508.771
      *      β) Γ.Γ.Α.              145.000.000
    9 *      γ) Λοιπά               4.581.401
      * ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ             144.072.630
    9 * Β. ΕΞΟΔΑ: ΕΤΟΥΣ 1996             137.924.165
      * ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)   6.148.465
    6 *

  Ο Ελεγχος της οικονομικής απεικόνισης κατά έτος έγινε μετά από σύγκριση των
στοιχείων  και  βιβλίων που ετέθησαν στη διάθεση της  Επιτροπής  (π.χ.
διασταυρώθηκαν Γραμμάτεια Είσπραξης - Ταμείο Βιβλίο Καταθέσεων - ΕΧΤRAIT
Τραπεζών  -  όψεως  ταμιευτηρίου).  Σας γνωρίζουμε  ότι:  Για  όλα  τα
πραγματοποιηθέντα έσοδα εξεδόθησαν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα γραμμάτεια
είσπραξης και αντίστοιχα για το σύνολο των δαπανών εξεδόθησαν τα αντίστοιχα
εντάλματα πληρωμών, για τα οποία υπάρχουν αποφάσεις του Δ.Σ. Για τις ανωτέρω
πράξεις του Δ.Σ. υπάρχει αντίστοιχη απαλλαγή της Γενικής Συνέλευσης των
Σωματείων Μελών της Ε.Σ.Ο. (επισυνάπτονται σχετικά πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ.).

ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
*******************

  Ειδικότερα για τις καταγγελίες οι οποίες αναφέρονται στο έγγραφο του Ο.Σ.Η.
Θεσ/νίκης σας γνωρίζουμε ότι: Οσον αφορά τις καταγγελίες οι οποίες αναφέρονται
σε μη εισπραχθέντα ποσά χρηματοδότησης των ενώσεων, μετάβαση εθνικής ομάδας
στην Ολυμπιάδα της Μόσχας και το κλείσιμο αυτής με ανορθόδοξο τρόπο στο τέλος
του 1996,τα πολυδάπανα γκραν-πρι που διοργάνωσε η Ε.Σ.Ο. τα έτη 1992 και 1993,
την πληρωμή σε αθλητές με αντικανονική διαδικασία, την επιχορήγηση 1.500.000
δραχμών από την ΓΓΑ για την διοργάνωση αγώνων με την Εθνική Ομάδα της Αρμενίας
και 2.000.000 δραχμών για την διεξαγωγή σχολικού κυπέλλου που όπως αναφέρουν
ουδεμία από τις δύο διοργανώσεις έγιναν, την πληρωμή προς την Διεθνή Ομοσπονδία
ύψους 50.000.000 δραχμών που όπως αναφέρουν άδικα δαπανήθηκαν, έχουμε να σας
γνωρίσουμε τα κάτωθι: Για όλα τα προαναφερθέντα ισχύει απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης περί απαλλαγής του Δ.Σ.από κάθε Διοικητική και Οικονομική Πράξη.
Επισυνάπτονται σχετικά πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Για δε την πληρωμή των
50.000.000 δραχμών σας γνωρίζουμε ότι επιχορηγήθηκε η ομοσπονδία προκειμένου να
καταβάλλει  αποζημίωση στην Διεθνή Ομοσπονδία, έπαιξε δηλαδή ρόλο ταμία
(απάντηση των παραβιασθέντων άρθρων όπως αναφέρουν 12, 14, 23, 24, Ν. 75/75).
  Οσον αφορά την καταγγελία όπου η Ε.Σ.Ο. απολογήθηκε τμηματικά για τα
έτη  1990  έως  και  1994 προφανώς οι  καταγγέλοντες  αγνοούν  ότι  η
διοίκηση  απολογείται  και κατά την διάρκεια μίας χρήσεως όταν  φυσικά
λήγει  η  θητεία  της.  Ο επόμενος τακτικός  απολογισμός  γίνεται  για
το  υπόλοιπο  χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει την αρχή της  ανάληψης
μετά τις αρχαιρεσίες μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου όπως ο Ν. 75/75 ορίζει.
  Για την καταγγελία στην οποία οι καταγγέλοντες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος
κ.  Μακρόπουλος εισέπρατε χρήματα από την Ομοσπονδία ως αθλητής έχουμε
να  σας  γνωρίσουμε  ότι  ευρέθησαν δύο Γραμμάτεια  Εισπράξεως  με  τα
οποία  ο κ. Μακρόπουλος έχει δανείσει την Ομοσπονδία με αξιόλογα ποσά
τα  οποία  μάλιστα μετά από αρκετό χρονικό διάστημα του  επεστράφησαν.
  Οσον  αφορά  την  καταγγελία για την ίδρυση τοπικής  επιτροπής  σας
γνωρίζουμε  ότι  αυτό  έγινε  ύστερα  από  αίτημα  των  σωματείων
μελών   της   Θεσ/νίκης   (επισυνάπτεται   το   σχετικό   απόσπασμα
πρακτικού  της  24ης  Συνεδρίασης  Δ.Σ.  της  Ε.Σ.Ο.  την  19/10/1996).
  Για την καταγγελία προς τη σύζυγο του Προέδρου η οποία συμμετέχει σαν
αθλήτρια σας γνωρίζουμε ότι έχει δικαίωμα βάσει του Κανονισμού να συμμετέχει ως
αθλήτρια και δικαιούται ν'απολαμβάνει όλα τα νόμιμα δικαιώματα ενός αθλητή.
  Τέλος για την καταγγελία προμήθειας υλικού όπου εμπλέκεται το μέλος του
Δ.Σ.  κ.  Οικονομόπουλος  θα πρέπει πρώτα να αναφέρουμε  ότι  εμβόλημα
αναφέρεται  η  έκφραση  "ατομικά  ή  εταιρικά  ή  μέσω  συζύγου",  με
μοναδικό  σκοπό  την  προς του κ.  Οικονομόπουλου  επώνυμη  λασπολογία.
  Στην  πραγματικότητα άλλα ισχύουν και κατά την προσωπική μας  άποψη
δεν  ανταποκρίνεται  στην  πραγματικότητα.  Αλλωστε  μέχρι  του  ποσού
1.500.000 δρχ. μπορεί να γίνει απ'ευθείας ανάθεση χωρίς τακτικό διαγωνισμό.
  Οπως φαίνεται λοιπόν ύστερα από τον λεπτομερή έλεγχο που πραγματοποιήσαμε
οι   καταγγελίες  αυτές  που  αναφέρονται  είναι  μη   αποδεκτές.
  Ιδιαιτέρως πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι για τις πράξεις του Δ.Σ.
όλων των οικ. ετών υπάρχουν αντίστοιχα ψηφίσματα των γενικών συνελεύσεων υπέρ
αυτής (Διοίκησης της Ε.Σ.Ο.) και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία όπως
αποδεικνύεται  από  τα  πρακτικά  των Γ.Σ.  (επισυνάπτονται  καθώς  και
οι συγκροτήσεις των εκάστοτε διοικήσεων σε σώμα για τα έτη 1990-1996).

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Σ
***********************

  Η  σαφήνεια η ευκρίνεια και η απόλυτη καταγραφή των στοιχείων όπως
αυτά παρεσχέθησαν προς έλεγχο εγκεκριμένων από του υπό του καταστατικού
προβλεπόμενα  όργανα  δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών  και  απορρίπτει
κάθε  αναφερόμενη καταγγελία που περιλαμβάνεται στο έγγραφο του  Ο.Σ.Η.
  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  εξ'αιτίας  των  καταγγελιών  αυτών  έχει
θιγεί   η   αξιοπιστία  της  εν  λόγω  Ομοσπονδίας   λόγω   των
δημοσιευμάτων  του  τύπου,  όπου  αφήνουν  μομφές  ως  προς  τη
διοίκηση  της  Ε.Σ.Ο.  (επισυνάπτονται  σχετικά  αντίγραφα  του  τύπου).
  Τέλος  πιστεύουμε  ότι  η  διοίκηση  της  Ε.Σ.Ο.  έχει  λειτουργήσει
σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  και  το  καταστατικό  της.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
***********

ΘΩΜΑΣ ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ (T.Y.) - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΥΧΟΥΛΗ (T.Y.) - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (T.Y.)
Πίσω στη κύρια σελίδα