ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΣ ΕΣΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Είναι αναμφίβολα παραδεκτό ότι η ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ήδη υφιστάμενης αθλητικής νομοθεσίας αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα και προς την κατεύθυνση αυτή, η διαμόρφωση από την Πολιτεία νέας νομοθεσίας κρίνεται ως απόλυτα θετική. Ωστόσο, έντονος προβληματισμός επικρατεί στους αθλητικούς κύκλους για το προσχέδιο του νέου αθλητικού νόμου, που κοινοποιήθηκε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στις Ομοσπονδίες και ζητήθηκε σε ελάχιστο χρόνο να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Σε ότι αφορά το σκάκι, το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, εντοπίζοντας τα σημεία του προσχεδίου τα οποία δημιουργούν σημαντικότατα προβλήματα στη λειτουργία και στην εξέλιξη του αθλήματος, υπέβαλε τις παρακάτω προτάσεις, ζητώντας να συμπεριληφθούν οι σχετικές ρυθμίσεις στο νέο Νόμο. Οι προτάσεις μας αυτές έχουν ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΑ: Κάθε άθλημα και η Ομοσπονδία που το εκπροσωπεί έχει ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό ο νομοθέτης θα πρέπει να προβλέψει άρθρα που θα δίνουν τη δυνατότητα προστασίας των ειδικών αναγκών και συνθηκών -όπου αυτές απαιτούνται- και που θα είναι σύμφωνες με τα καταστατικά/κανονισμούς των αντίστοιχων Διεθνών Ομοσπονδιών.
Οι ιδιαιτερότητες που έχει το σκάκι δεν λαμβάνονται υπόψη στο παρόν προσχέδιο νόμου ούτε στον προηγούμενο νόμο παρά το γεγονός ότι ο προηγούμενος νόμος περιείχε κάποιες εξαιρέσεις για το σκάκι. Οι κανονισμοί και το καταστατικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIDE) αγνοούνται στο παρόν νομοσχέδιο.
Ετσι, ενώ το παγκόσμιο σκάκι έχει συγκεκριμένη διάρθρωση σε 157 χώρες που είναι μέλη της FIDE,αυτό το προσχέδιο νόμου εισάγει νέα δεδομένα που έρχονται σε αντίθεση με το υπάρχον καθεστώς , τα συστήματα και τους κανονισμούς που διέπουν σήμερα το σκάκι σε παγκόσμιο επίπεδο.

WB01343_.gif (599 bytes)

Πίσω στα περιεχόμενα