3ο  ΑΤΟΜΙΚΟ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ 1997

ΤΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΥ  ΓΡΙΒΑ

  Στο χρονικό διάστημα 19-21 Δεκεμβρίου, έγινε στα γραφεία της ΕΣΟ το 3ο ΑΠΕ
************************************************************** Ακτιβ 1997. Δυ-
*ΑΑ* 3ο ΑΠΕ ΑΚΤΙΒ * Κ1 2264 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * Β *ΑΠΟΔ* στυχώς, οι κορυ-
************************************************************** φαίοι μας σκακι-
*01* Γρίβας Ε.   * GM 2465 * * = 1 1 1 1 1 = 1 1 *8.0*2613* στές απείχαν α-
*02* Νικολαϊδης Ι. * GM 2520 * = * 1 = 1 1 1 1 1 1 *8.0*2613* κόμα  μία φορά
*03* Γαβριλάκης Ν. * IM 2420 * 0 0 * = 1 1 1 1 = 1 *6.0*2386* και έτσι δενήταν
*04* Μίχος Θ.    * M 2200 * 0 = = * 1 0 1 0 = 1 *4.5*2264* ιδιαίτερα ισχυρό
*05* Λογοθέτης Σ.  * M 2080 * 0 0 0 0 * 1 0 1 1 1 *4.0*2224* όπως το 1995 και
*06* Γκόγκολης Α.  * M 2285 * 0 0 0 1 0 * 1 = = 1 *4.0*2224* 1996. Πρωταθλη-
*07* Παπα/πουλος Α. * FM 2245 * 0 0 0 0 1 0 * 1 1 0 *3.0*2142* τής αναδείχθηκε
*08* Δέδες Ν.    * FM 2230 * = 0 0 1 0 = 0 * 1 0 *3.0*2142* ο Γιάννης Νικο-
*09* Μπούσιος Χ.  * M 2195 * 0 0 = = 0 = 0 0 * 1 *2.5*2095* λαϊδης, μετά από
*10* Κανελλάκης Σ. * M 2000 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 * *2.0*2046* ματς-μπαράζ  με
************************************************************** τον υπογράφοντα.
************************************************ 3ος ήταν ο Νίκος Γαβριλάκης,
* ΜΠΑΡΑΖ-ΜΠΛΙΤΣ 3ο ΑΠΕΓ'97 * 1 * 2 * 3 * 4 * Σ * που μαζί με τους δύο πρώτους,
************************************************ ήταν οι μοναδικοί που έκαναν
*1* Γρίβας Ε.  * GM 2465 * 0 * 0 * 0 * - * 0 * + 50%! Διευθυντής Αγώνων ήταν
************************************************ ο Σ. Καλέσης και διαιτητές οι
*2* Νικολαϊδης Ι.* GM 2520 * 1 * 1 * 1 * - * 3 * Ε. Γεωργοπούλου και Σ.Κοφίδης.
************************************************
Γρίβας Ε. - Γαβριλάκης Ν. (Αγγλική Παρτίδα) 1.γ4 ε5 2.Ιγ3 Ιγ6 3.Ιζ3 Ιζ6 4.η3 η6
5.Αη2 Αη7 6.O-O O-O 7.δ4 εδ4 8.Ιδ4 Πε8 9.Ιγ6 βγ6 10.Βα4 α5 11.Πδ1 Βε7 12.Αζ4
Πα7 13.α3 Βγ5 14.Πδ3 Ιη4 15.Πζ1 Αγ3 16.Πγ3 Πε2 17.Πγ2 Πε8 18.θ3 Ιζ6 19.Αε3 Πε3
20.ζε3 Βε3 21.Ρθ2 Ιθ5 22.Πζ3 Βε5 23.Πγγ3 Ιη7 24.γ5 Ιε6 25.Βθ4 Πβ7 26.Πζε3 Βη7
27.β4 αβ4 28.αβ4 Πβ8 29.Πα3 Ββ2 30.Παβ3 Βη7 31.Πα3 Ββ2 32.Παδ3 Ββ4 33.Πε6 ζε6
34.Βδ8 Ρη7 35.Βε7 Ρη8 36.Βε8 Ρη7 37.Πζ3 Βγ5 38.Πζ7 Ρθ6 39.Βθ8 Ρη5 40.θ4 1-0

Γρίβας Ε. - Μπούσιος Χ. (Παλαιοϊνδική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 δ6 3.Ιγ3 ε5 4.Ιζ3
εδ4 5.Ιδ4 Αδ7 6.η3 Ιγ6 7.Αη2 Αε7 8.O-O O-O 9.β3 Βγ8 10.Πε1 Ιδ4 11.Βδ4 Αγ6 12.ε4
Ιδ7 13.Αβ2 Αζ6 14.Βδ2 Πε8 15.Παδ1 α5 16.ζ4 Αγ3 17.Βγ3 ζ6 18.Πε3 Πε7 19.Πδε1
Βζ8 20.α3 β6 21.β4 αβ4 22.αβ4 Παε8 23.θ3 Βζ7 24.Βδ3 Αβ7 25.Αδ4 Αα6 26.β5
Αγ8 27.ε5 Ρθ8 28.Αδ5 Βζ8 29.ε6 Ιγ5 30.Αγ5 δγ5 31.ζ5 Πδ8 32.Βε4 Πδ6 33.η4 1-0