2ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΙΒΑ

                 

  Στις 22 Δεκεμβρί-                              

ου, έγινε στο στάδιο ΑΑ 2ο ΔΠΕ ΔΗΜΩΝ & Κ. 111 222 333 444 555 ΒΜ  ΠΟΝΤ ΒΠ 

"Ειρήνης & Φιλίας",                              

το 2ο Διασυλλογικό 01 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   3.0 4.0 4.0 4.0  8  15.0  0 

Πρωτάθλημα  Ελλάδας                              

Δήμων & Κοινοτήτων. 02 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ   1.0   2.0 4.0 4.0  5  11.0  0 

Συμμετείχαν μόνο 5                              

Δήμοι,  από  τους 03 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ   0.0 2.0   3.0 3.0  5  8.0  0 

οποίος  οι 4 ήταν                              

εκτός περιοχής Αθη- 04 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  0.0 0.0 1.0   2.0  1  3.0  0 

νών! Οι Δήμοι της                              

Αθήνας  έχασαν την 05 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 0.0 0.0 1.0 2.0    1  3.0  0 

ευκαιρία να διεκδι-                              

κήσουν ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, εκτός του Δήμου Κορυδαλλού, που ανακυρήχτηκε

και πρωταθλητής! Eλπίζουμε ότι του χρόνου θα καθιερωθεί στη συνείδηση όλων.