ΝΟΜΟΣ 2433/07.08.1996 - ΦΕΚ 180/Α/12.08.1996 - ΑΡΘΡΟ 7
"ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΠΑΠ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"


1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 75/1975, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 24 παρ. 4 του ν. 423/1976, τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Για τη σύσταση νέας αθλητικής ένωσης, συνδέσμου ή ομοσπονδίας, απαιτούνται αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ή των Γενικών Συνελεύσεων τουλάχιστον είκοσι (20) εκ των καλλιεργούντων το άθλημα αυτό σωματείων-μελών.
β) Για να αναγνωριστεί ως αυτοτελής ομοσπονδία αθλήματος, που αποχωρίζεται από ομοσπονδία στην οποία αρχικά είχε υπαχθεί, πρέπει να συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) το άθλημα που καλλιεργεί και αναπτύσσει η νέα ομοσπονδία να είναι άθλημα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
2) να υφίσταται αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσμια ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από τη Δ.Ο.Ε. στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθλημα.
3) να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων ή γενικών συνελεύσεων του πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) των σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα και τα οποία αξιολογήθηκαν και έλαβαν τακτική ετήσια επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατά το έτος που προηγήθηκε της απόφασης για ίδρυση νέας αυτοτελούς ομοσπονδίας.

γ) Ενώσεις και ομοσπονδίες που έχουν τύχει αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διατηρούν αυτήν, εφόσον ο αριθμός των σωματείων-μελών τους που καλλιεργούν το άθλημα και έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις είναι μεγαλύτερος των δέκα (10), άλλως η αναγνώριση αυτή ανακαλείται και το άθλημα που καλλιεργούν υπάγεται σε άλλη ένωση ή ομοσπονδία, η οποία λειτουργεί νόμιμα.
δ) Ειδικά για τη συγκρότηση ομοσπονδίας ΚΡΙΚΕΤ με έδρα την Κέρκυρα, αρκούν οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ή των Γενικών Συνελεύσεων δέκα (10) τουλάχιστον σωματείων. Δεν ισχύει η διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 75/1975 σχετικά με τη διαμονή.
ε) Ο αθλητισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης που προστατεύεται από την Πολιτεία και το Σύνταγμα. Για τον αθλητισμό των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να ιδρύονται ομοσπονδίες, τις οποίες αναγνωρίζει ως αθλητικές ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες παγκόσμιες αθλητικές ομοσπονδίες αναγνωρισμένες από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 75/1975, που προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. δ' του ν. 1070/1980, αριθμείται ως εδάφιο δ'.