ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 35
ΤΟΥ CARLO DE GRANDI
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 35/1 **  1.Πθ6!  Ρβ5  2.Αδ3 +- *  1.Πθ6!  Ρδ5  2.Αζ7  +-
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 35/2 ** 1.Ιε7! Ρε5 2.Βζ5+ Ρδ4/Ρδ6 3.Αγ3/Αβ4 +- * 1.Ιε7! Ρ:Ι
2.Βε6+ Ρδ8/Ρζ8 3.Αα5/Βζ7 +- * 1.Ιε7! Ρη5 2.Βζ5+ Ρθ4/Ρθ6 3.Ιη6/Βη6 +- * 1.Ιε7!
Ρη7 2.Βζ5+ Ρθ6/Ρθ8 3.Βη6/Αγ3 +- (4 διαγώνιες διαφυγές του Ρ σε σχήμα άστρο)
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 35/3 ** 1.Ιβ4! Ρ:Ι 2.Βγ4+ Ρα3/Ρα5 3.Ββ3/Ιγ3 +- * 1.Ιβ4! Ρ:δ 2.Βδ3+
Ργ1/Ρε1 3.Βγ2/Ιγ2 +- * 1.Ιβ4! Ρβ2 2.Βα1+! Ρ:Β 3.Α:δ +- Πρέπει να σημειωθεί οτι
το πρωτότυπο είναι του Λέον Κόρσκι και η διόρθωση του, έχει γίνει από εμένα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 35/4 ** 1.Πα2 (2.Πα1) Αε5! 2.Πδ2  Αδ4 3.Π:Α Ρη1 4.Πδ1 +-
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 35/5 ** 1.α4 β5 2.α:β Ια6 3.β:Ι Αβ7 4.α:Α Βγ8 5.Π:α Π:Π 6.β:Β=Π!
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 35/6 ** Η πιθανότητα είναι μόνο ΜΙΑ!! Διότι τα πιόνια που μπαίνουν
στο κουτί, αποτελούν ζεύγη και των δύο χρωμάτων. Αρα οι σωροί θα είναι ίσοι!
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 35/7 ** Οχι, διότι η σκακιέρα της 5ης τάξεως έχει 13 μαύρα και
12 λευκά τετράγωνα. Συνεπώς δεν μπορούν να πάνε 13 Ιπποι σε 12 λευκά τετράγωνα.