ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ & ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ

ΤΟΥ CARLO DE GRANDI

1.Cornelis Goldschmeding 1st Pr.,Probleemblad '73(8+10) 2+-v

2.Alfreds Dombrovskis 1st Pr., Latvian Team 1955(11+10) 3+-

3.Carlo de Grandi Αθήνα 1995(9+11) 3+-

4.Guy Bacque "Rex Solus"(3+1) 4+-